Центар за Социјални Рад

Центар за Социјални Рад 2018-08-02T08:11:38+01:00

Јасминка Николић

вд директор


Послови социјалне и породично правне заштите у општинама Петровац на Млави и Жагубица вршени су пре оснивања Центра у оквиру стручних служби општинских органа управе. У општини Петровац на Млави су ове послове обављала два социјална радника, а у општини Жагубица један административни радник задужен за социјалну зашзиту.

Међуопштински Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица основан је 1980. године, са три социјална радника, једним правником и једним административним радником у седишту Сентра у Петровцу на Млави и два радника у општини Жагубица. Убрзо након оснивања следи кадровско и материјално опремање Центра.

Средином 90-их година прошлог века заокружује се кадровска, техничка и просторна опремљеност Центра. Извршена је адаптација и доградња пословног простора, набављена је компјутерска опрема и обучени кадрови за рад на рачунарима, кадровски су попуњени стручни тимови, набављена су нова возила за теренски рад, што све позитивно утиче на подизање нивоа услуга.

Сада је у центру у Петровцу на Млави упослено 4 социјална радника, 1 правник, један психолог, шеф рачуноводства, један административни радник, један радник за техничке послове.

Према одредбама прописа који регулишу делатност Центра за социјални рад, најважнија су права која се остварују у оквиру система социјалне заштите у делу породично-правне заштите за која је надлежан Центар за социјални рад у својству органа старатељства и социјалне заштите у спровођењу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, као и проширених права из надлежности локалне самоуправе.

При остваривању горе описаних делатности и задатака, а у циљу остваривања права корисника на најцелисходнији начин, наша служба је усвојила и систем пасивних дежурства који подразумевају непосредни контакт и сарадњу стручних радника Центра са Полицијском станицом, Здравственим центром и другим службама на локалном нивоу и то ван радног времена, за време празника и у нерадне дане.

Како послови социјалног рада подразумевају непосредан контакт са корисницима, као и увид у социјално-економске, односно стамбене прилике корисника, рад на терену је од великог значаја за правилан рад наше службе. Будући да општину Петровац на Млави, изузев самог града, чине још 33 насељена места, рад на терену се оранизује готово свакодневно.

Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица, као међуопштински Центар, има запосленог једног психолога и једног педагога, чије је место рада у Петровцу на Млави, док се делокруг њиховог рада простире на обе општине. Са тим у вези наша служба организовала је обавезне радне посете одељењу у Жагубици и то два пута месечно, или редовније уколико природа посла то захтева.


Адреса:

  • Улица Српких владара 284
  • 12300 Петровац на Млави

Телефони:

  • Централа: 012/ 331-473
  • Директор: 012/ 332-841

 План и програм рада за 2018. годину

 План јавних набавки за 2018. годину

 Финансијски план за 2018. годину

 Финансијски извештај за 2017. годину

 Табеларни извештај о раду за 2017. годину

 Наративни извештај о раду за 2017. годину


 Конкурсна документација за набавку аутомобила за потребе центра за социјални рад