Јасминка Николић

директор


Послови социјалне и породично правне заштите у општинама Петровац на Млави и Жагубица су пре оснивања Центра у вршени оквиру стручних служби општинских органа управе. У општини Петровац на Млави су ове послове обављала два социјална радника, а у општини Жагубица један административни радник задужен за социјалну заштиту.

Међуопштински Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица основан је 1980. године, са три социјална радника, једним правником и једним административним радником у седишту Сентра у Петровцу на Млави и два радника у општини Жагубица. Убрзо након оснивања следи кадровско и материјално опремање Центра.

Средином 90-их година прошлог века заокружује се кадровска, техничка и просторна опремљеност Центра. Извршена је адаптација и доградња пословног простора, набављена је компјутерска опрема и обучени кадрови за рад на рачунарима, кадровски су попуњени стручни тимови, набављена су нова возила за теренски рад, што све позитивно утиче на подизање нивоа услуга.

Сада је у центру у седишту у Петровцу на Млави упослено четири социјална радника, један специјални педагог, два правника, два психолога од којих је један супервизор, шеф рачуноводства, један административно- рачуноводствени радник и директор. Одељење у Жагубици има запослена два социјална радника, руководиоца одељења- правника, правног сарадника на пословима локалне заједнице и техничког радника – возача. Од укупног броја запослених за три запослена плате се финансирају из ликалних буџета ( два из Општине Петровац на Млави и један из Општине Жагубица, плате осталих запослених се финансирају из буџета Републике и тренутно у односу на Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дозвољеног броја, недостају два извршиоца.

Према одредбама прописа који регулишу делатност Центра за социјални рад, најважнија су права која се остварују у оквиру система социјалне заштите у делу породично-правне заштите, а за која је надлежан Центар за социјални рад у својству органа старатељства и социјалне заштите у спровођењу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, као и проширених права из надлежности локалне самоуправе.

При остваривању горе описаних делатности и задатака, а у циљу остваривања права корисника на најцелисходнији начин, наша служба је усвојила и систем пасивних дежурства која подразумевају непосредни контакт и сарадњу стручних радника Центра са Полицијском станицом, Здравственим центром и другим службама на локалном нивоу и то ван радног времена, за време празника и у нерадне дане.

Како послови социјалног рада подразумевају непосредан контакт са корисницима, као и увид у социјално-економске, односно стамбене прилике корисника, рад на терену је од великог значаја за правилан рад наше службе. Будући да општине Петровац на Млави и Жагубицу, чини велики број насеља, која су разуђена и на брдско-планинском подручју, рад  на терену се оранизује готово свакодневно.  Током 2018. године извршена је набавка два возила како би се заменила дотрајала возила. За седиште у Петровцу на Млави набавка је извршена средствима Министарства правде путем пројекта, а за Одељење у Жагубици средствима локалне самоуправе ( финансијски лизинг у трајању од три године).

Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица, као међуопштински Центар, има запосленог психолога и педагога, чије је место рада у Петровцу на Млави, док се делокруг њиховог рада простире на обе општине. Са тим у вези наша служба организовала је обавезне радне посете одељењу у Жагубици.

Седишту у Петровцу на Млави су од стране локалне самоуправе поверене и две услуге у заједници: „Помоћ у кући“ и „Лични пратилац детета са сметњама у развоју“.

За седиште у Петровцу на Млави се планира пресељење у нове просторије адаптираног објекта локалне самоуправе који ће бити у складу са стандардима и потребама Центра, такође се планира да у истом објекту постоје просторије прихватилишта за одрасле и старије, а  што је потребно за цео округ обзиром да тренутно не постоји. Парцелу, објекат за адаптацију, пројектну документацију и надзор радова обезбеђује Општина Петровац на Млави, а средства  за адаптацију су одлуком Владе Републике Србије обезбеђена преко Канцеларије за управљање јавним улагањима. Уколико све тече по плану завршетак адаптације се очекује током 2020. године.


Адреса:

  • Улица Српких владара 284
  • 12300 Петровац на Млави

Телефони:

  • Централа: 012/ 331-473
  • Директор: 012/ 332-841

Министарство за рад, борачка и социјална питања Републике Србије, сектор за бригу о породици и социјалној заштити ради спрећавања ширења инфекција донело је следеће ИНСТРУКЦИЈЕ (PDF формат).


План и програм рада за 2022. годину ЦСР Петровац на Млави и Жагубица

Предлог Финансијког плана за 2022. gодину ЦСР Петровац на Млави и Жагубица

Финансијски план за 2022. годину са Одлуком Управног одбора


Информатор о раду општина Петровац на Млави и Жагубица – јануар 2021.

Информатор о раду општина Петровац на Млави и Жагубица – април 2021.

Информатор о раду општина Петровац на Млави и Жагубица – децембар 2021.


Одлука Управног Одбора о усвајању Извештаја о раду за 2020. годину

Финансијски извештај за 2020. годину

Одлука Управног одбора о усвајање Финансијског извештаја за 2020. годину

Наративни извештај о раду за 2020. годину

Табеларни извештај о раду за 2020. – Петровац на Млави

Наративни извештај о раду за 2020. годину – одељење Жагубица

Табеларни извештај о раду за 2020. годину – одељење Жагубица


План јавних набавки за 2021. годину – табела

Одлука Управног одбора за План јавних набавки за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Измена и допуна финансијског плана за 2021. годину

2 измена Финанисјког плана за 2021. годину

План и програм рада за 2021. годину

Одлука о освајању предлога финансијког плана за 2021. годину

План стручног усавршавања радника за 2021. годину

3 измена финансијског плана за 2021. годину


Наративни извештај о раду одељења Петровац на Млави за 2019. годину

Наративни извештај о раду одељења Жагубица за 2019. годину

Финансијски план за 2020. годину

План и програм рада за 2020. годину

Одлука Управног одбора за План и програм рада за 2020. годину

Финансијски извештај за 2020. годину

Одлука Управног одбора за финансијски извештај за 2019. годину


План и програм рада за 2019. годину

Одлука Управног одбора за План и програм рада за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину табеларно по структури

Одлука Управног одбора за финанијски план за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Одлука Управног одбора за План јавих набавки за 2019. годину

Финансијски извештај за 2018. годину

Наративни извештај о раду за 2018. годину Петровац на Млави

Наративни извештај о раду за 2018. годину Жагубица

Одлука Управог одбора за Извештај о раду за 2018. годину