Јасминка Николић

директор


Послови социјалне и породично правне заштите у општинама Петровац на Млави и Жагубица су пре оснивања Центра у вршени оквиру стручних служби општинских органа управе. У општини Петровац на Млави су ове послове обављала два социјална радника, а у општини Жагубица један административни радник задужен за социјалну заштиту.

Међуопштински Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица основан је 1980. године, са три социјална радника, једним правником и једним административним радником у седишту Сентра у Петровцу на Млави и два радника у општини Жагубица. Убрзо након оснивања следи кадровско и материјално опремање Центра.

Средином 90-их година прошлог века заокружује се кадровска, техничка и просторна опремљеност Центра. Извршена је адаптација и доградња пословног простора, набављена је компјутерска опрема и обучени кадрови за рад на рачунарима, кадровски су попуњени стручни тимови, набављена су нова возила за теренски рад, што све позитивно утиче на подизање нивоа услуга.

Сада је у центру у седишту у Петровцу на Млави упослено четири социјална радника, један специјални педагог, два правника, два психолога од којих је један супервизор, шеф рачуноводства, један административно- рачуноводствени радник и директор. Одељење у Жагубици има запослена два социјална радника, руководиоца одељења- правника, правног сарадника на пословима локалне заједнице и техничког радника – возача. Од укупног броја запослених за три запослена плате се финансирају из ликалних буџета ( два из Општине Петровац на Млави и један из Општине Жагубица, плате осталих запослених се финансирају из буџета Републике и тренутно у односу на Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дозвољеног броја, недостају два извршиоца.

Према одредбама прописа који регулишу делатност Центра за социјални рад, најважнија су права која се остварују у оквиру система социјалне заштите у делу породично-правне заштите, а за која је надлежан Центар за социјални рад у својству органа старатељства и социјалне заштите у спровођењу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, као и проширених права из надлежности локалне самоуправе.

При остваривању горе описаних делатности и задатака, а у циљу остваривања права корисника на најцелисходнији начин, наша служба је усвојила и систем пасивних дежурства која подразумевају непосредни контакт и сарадњу стручних радника Центра са Полицијском станицом, Здравственим центром и другим службама на локалном нивоу и то ван радног времена, за време празника и у нерадне дане.

Како послови социјалног рада подразумевају непосредан контакт са корисницима, као и увид у социјално-економске, односно стамбене прилике корисника, рад на терену је од великог значаја за правилан рад наше службе. Будући да општине Петровац на Млави и Жагубицу, чини велики број насеља, која су разуђена и на брдско-планинском подручју, рад  на терену се оранизује готово свакодневно.  Током 2018. године извршена је набавка два возила како би се заменила дотрајала возила. За седиште у Петровцу на Млави набавка је извршена средствима Министарства правде путем пројекта, а за Одељење у Жагубици средствима локалне самоуправе ( финансијски лизинг у трајању од три године).

Центар за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица, као међуопштински Центар, има запосленог психолога и педагога, чије је место рада у Петровцу на Млави, док се делокруг њиховог рада простире на обе општине. Са тим у вези наша служба организовала је обавезне радне посете одељењу у Жагубици.

Седишту у Петровцу на Млави су од стране локалне самоуправе поверене и две услуге у заједници: „Помоћ у кући“ и „Лични пратилац детета са сметњама у развоју“.

За седиште у Петровцу на Млави се планира пресељење у нове просторије адаптираног објекта локалне самоуправе који ће бити у складу са стандардима и потребама Центра, такође се планира да у истом објекту постоје просторије прихватилишта за одрасле и старије, а  што је потребно за цео округ обзиром да тренутно не постоји. Парцелу, објекат за адаптацију, пројектну документацију и надзор радова обезбеђује Општина Петровац на Млави, а средства  за адаптацију су одлуком Владе Републике Србије обезбеђена преко Канцеларије за управљање јавним улагањима. Уколико све тече по плану завршетак адаптације се очекује током 2020. године.


Адреса:

  • Улица Српких владара 284
  • 12300 Петровац на Млави

Телефони:

  • Централа: 012/ 331-473
  • Директор: 012/ 332-841

Министарство за рад, борачка и социјална питања Републике Србије, сектор за бригу о породици и социјалној заштити ради спрећавања ширења инфекција донело је следеће ИНСТРУКЦИЈЕ (PDF формат).