Одељење за финансије и буџет врши послове који се односе на:

  • планирање и израду нацрта одлуке о буџету и других одлука у вези са буџетом;
  • управљање буџетским финансијским средствима кроз систем консолидованог рачуна трезора;
  • сагледавање материјално финансијког положаја буџетских корисника са предлагањем и предузимањем одређених мера;
  • књиговодствено аналитички послови у вези са средствима самодоприноса и изворним приходима буџета;
  • израду измена и допуна финансијских планова и годишњег биланс стања;
  • спровођење поступка евидентирања одобрених измена и усмеравања апропријација;
  • израду извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима;
  • интерна контрола пословања буџетских корисника;
  • утврђивање права из области Закона о финансијској подршци породици, Закона о основама система образовања и васпитања и других прописа који регулишу ову материју;
  • друге стручне техничке административне послове према важећим законским прописима.