За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса, и то:

 • Информација о локацији …………………………………………………………………………………………………….1.500,00 динара
 • Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре) до 150 м² ……………..3.900,00 динара
 • Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре) од 150 м² до 400 м² …6.800,00 динара
 • Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре) преко 400 м² …………9.500,00 динара
 • Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре секундарне мреже ……………………3.900,00 динара
 • Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре примарне мреже ……………………..6.500,00 динара
 • Приговор ………………………………………………………………………………………………………………………..450,00 динара
 • Потврда пројекта парцелације и препарцелације ………………………………………………………………………6.000,00 динара
 • Потврда Урбанистичког пројекта …………………………………………………………………………………………..5.000,00 динара
 • Овера извода из техничке документације …………………………………………………………………………………500,00 динара

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на одговарајући уплатни рачун, у корист буџета општине 840-742251843-73 позив на број 58-078.

Таксени обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио.

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који је уплаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.


Ослобођени од плаћања таксе су:

 • органи и организације Републике Србије и локалне самоуправе;
 • организације обавезног социјалног осигурања;
 • Црвени крст;
 • установе основане од Републике Србије и локалне самоуправе;
 • Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о Црквама и верским заједницама;
 • дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.