Огласи2017-08-11T11:54:20+02:00

Oглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског [...]

16. децембра 2021.|

Други Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне “РЕКА МЛАВА” у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 [...]

2. децембра 2021.|

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Ждрело

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског [...]

26. октобра 2021.|

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског [...]

26. октобра 2021.|

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и [...]

20. октобра 2021.|

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Урбанистички пројекат за изградњу јавног објекта – предшколске установе – вртића, спратности П+1, на К.П. 2142/20 К.О. Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 [...]

6. октобра 2021.|