За списе и радње из области имовинских и правних послова, плаћа се такса, и то:

 • Решења и други акти које председник општине доноси на основу Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење грађевинског земљишта, давање у закуп грађевинског земљишта, размена грађевинског земљишта, установљавање права службености, измена решења)………..2.000,00 динара
 • Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду…3.000,00 динара
 • Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини………………………………..1.000,00 динара
 • Решење о давању у закуп пословног простора у јавној својини…………………………………….1.000,00 динара
 • Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима………..3.000,00 динара
 • Захтев о исељењу бесправно усељених лица…………………………………………………………….600,00 динара
 • Захтев о додели стана физичким лицима у закуп………………………………………………………..600,00 динара
 • Захтев за откуп стана………………………………………………………………………………………..600,00 динара

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на одговарајући уплатни рачун, у корист буџета општине 840-742251843-73 позив на број 58-078.

Таксени обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио.

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који је уплаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.


Ослобођени од плаћања таксе су:

 • органи и организације Републике Србије и локалне самоуправе;
 • организације обавезног социјалног осигурања;
 • Црвени крст;
 • установе основане од Републике Србије и локалне самоуправе;
 • Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о Црквама и верским заједницама;
 • дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.