Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Петровац на Млави да Oпштинска управа Oпштине Петровац на Млави ставља на

Ј А В Н И   У В И Д

у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави

Јавни увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 7. септембра до 6. октобра 2015.године, у Малој сали Општонске управе Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 8 до 12 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, даваће стручне службе Општинске управе општине Петровац на Млави и чланови Комисије за планове.

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави обухвата грађевинско подручје насеља Петровац на Млави, у површини од 1378 ha.
Сва заинтересована лица могу извршити увид у изложени нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави, као и пратећу документацију, ставити примедбе и дати сугестије на исте. Примедбе на Нацрт изложеног плана давати искључиво у писаној форми на месту увида, у служби за урбанизам општинске управе. Примедбе се предају писарници општинске управе Петровац на Млави до окончања јавног увида, закључно са 06.10.2015.године, до 15 часова. Неуредне и неблаговремене примедбе биће одбачене.

У току трајања јавног увида, дана 15.09.2015.г. одржаће се ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави са почетком у 13 часова. Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави ће се одржати у Малој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Петровац на Млави на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавног увида одржаће се у четвртак 15.10.2015. у Малој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави са почетком у 12.00 часова. Заинтересована лица могу тада своје писмене примедбе образложити пред Комисијом за планове и обрађивачем плана.

Позивају се сви заинтересовани грађани, предузећа, јавне установе и организација, месне заједнице са подручја обухваћеног овим урбанистичким планом, да остваре увид у изложени Нацрт плана и узму учешћа у јавној расправи како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоље урбанистичко решење.

ОПШТИНСКА УПРАВА
Петровац на Млави


ТЕКСТУАЛНИ ПРИЛОЗИ

Преузми документ ( 1,7MB ZIP-PDF)

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Положај подручја плана

Преузми документ ( 5 MB PDF)

 

Граница обухвата планског документа

Преузми документ ( 18 MB PDF)

 

Претежна намена урбанистичких целина

Преузми документ ( 19 MB PDF)

 

Планиране намене површина

Преузми документ ( 19 MB PDF)

 

Регулациони план

Преузми документ (19 PDF)

 

Правила градње урбанистичка регулација

Преузми документ (32 MB PDF)

 

Хидротехничке инсталације и објекти

Преузми документ (19 MB PDF)

 

Електроенергетске инсталације и објекти

Преузми документ (18 MB PDF)

 

Термотехничке и гасне инсталације иобјекти

Преузми документ (19 MB PDF)

 

Телекомуникационе инсталације и објекти

Преузми документ (19 MB PDF)

 

Јавно грађевинско земљиште и објекти

Преузми документ (19 MB PDF)

 

Објекти и зоне културно историјског наслеђа

Преузми документ (19 MB PDF)