Чланови Општинског већа у новом сазиву (2020-2024):

 1. Саша ЖивојиновићПетровац на Млави
 2. Иван Соколовић – Петровац на Млави
 3. Стефан Јовановић – Петровац на Млави
 4. Драган КузмановићОрешковица
 5. Слободан МилошевићПетровац на Млави
 6. Драшко МиљковићДубочка
 7. Игор ЦветановићПетровац на Млави

Председник општине је председник Општинског већа.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. • предлаже Статут општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелника општинске управе.

 • Председник општине представља општинско веће, сазива и води његове седнице.
 • Председник општине је одговоран за законитост рада општинског већа.
 • Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.
 • Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.
 • Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
 • Организација, начин рада и одлучивања oпштинског већа, детаљније се уређује његовим Пословником, у складу са Законом и Статутом.
 • Председник oпштине и oпштинско веће редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на захтев Скупштине о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.