Захтев за поништај решења о експропријацији

Захтев за конверзију права коришћења у право својине


Захтев за породиљско боловање

Захтев за промену личног имена малолетног лица

Захтев за промену личног имена пунолетног лица

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих