Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћ може се признати појединцу или породици која се изненада или тренутнo нађе у стању социјалне потребе.

Стање социјалне потребе се сматра такво стање у којем је појединцу или породици неопходна друштвена помоћ у циљу савладавања социјалних и животних тешкоћа у стварању услова за задовољавање основних животних потреба, уколико се те потребе не могу на други начин задовољити, а на основама хуманизма и поштовања људског достојанства.

Једнократна новчана помоћ се признаје у роби (натура) или у новчаном износу.

Једнократна помоћ у новчаном износу или роби , према процени и закључку стручног тима Центра за социјални рад признаје се за:

– задовољење основних животних потреба (набавку животних намирница, сретстава за хигијену и сл.);

– обезбеђивање задовољења основних животних потреба у случају елементарних непогода;

– набавку лекова, медицинских помагала и плаћање трошкова лечења (за тешке хроничне болеснике ако не постоји други основ за набавку истих);

– прихват корисника по престанку смештаја у установи;

– као и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи.

Право на подношење захтева за остваривање права на једнократну новчану помоћ има:

– сваки пунолетни грађанин општине Петровац на Млави;

– законски заступник, усвојитељ, старатељ;

– лице које се нађе на територији општине Петровац на Млави, ван свог пребивалишта и то у стању тренутне и изузетно тешке ситуације која захтева неодложно обезбеђивање новчане помоћи, а само у ситуацијама када постоји реална опасност од настанка штете по подносиоца затева уколико му не буде признато право на једнократну новчану помоћ.

О признавању права на једнократну помоћ одлучује Центар за социјални рад решењем, на основу индикатора процене, по којима се разматра потреба и утврђује социјална угроженост, у складу са Законом о социјалној заштити.

Висина једнократне помоћи у новцу или натури  утврђује се у зависности од потреба корисника и расположивих буџетских средстава и може се одобрити највише до износа новчане социјалне помоћи за појединца, која се финансира из буџета Републике Србије, према последњем објављеном податку.

Једнократна новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише три пута у току године, а само изузетно више пута у току године, уколико укупна средства примљена по овом основу не прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева.