Једнократна помоћ

Једнократна помоћ 2016-09-14T08:25:57+01:00

Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици која се изненада или тренутнo нађе у стању социјалне потребе.

            Стање социјалне потребе се сматра такво стање у којем је појединцу или породици неопходна друштвена помоћ у циљу савладавања социјалних и животних тешкоћа у стварању услова за задовољавање основних животних потреба, уколико се те потребе не могу на други начин задовољити, а на основама хуманизма и поштовања људског достојанства.

            Једнократна помоћ се признаје у роби, новчаном износу или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање у локалној заједници.

Једнократна помоћ у новчаном износу или роби према процени и закључку стручног тима Центра за социјални рад признаје се за:

 • набавку лекова, лечења и набавку помагала (за тешке хроничне болеснике ако не постоји други основ за набавку истих),
 • набавку огрева,
 • набавку уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују,
 • прибављање неопходне документације ради остваривања права у области социјалне заштите.
 • набавку животних намирница, сретстава за хигијену и сл.,
 • отклањање последица елементарних непогода,
 • прихват штићеника по престанку смештаја у установи социјалне заштите,
 • плаћање судских трошкова за лишавање пословне способности као и других судских трошкова у поступцима из породично правних односа,
 • плаћање путних трошкова и трошкова за школовање деце из породица у стању социјалне потребе,
 • за друге потребе корисника у стању социјалне потребе према процени и закључку стручног тима Центра.

            Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у локалној заједници признаје се радно способним лицима која се налазе у стању социјалне потребе.

О признавању права на једнократну помоћ одлучује Центар за социјални рад решењем, на основу индикатора процене, по којима се разматра потреба и утврђује социјална угроженост, у складу са Законом о социјалној заштити.

 • Висина једнократне помоћи у новцу или натури утврђује се у сваком конкретном случају у зависности од материјалне ситуације и трошкова који су задесили појединца коме се пружа помоћ.
 • Износ једнократне помоћи у новцу или натури не може бити већи од просечне зараде по запосленом у Општини Петровац на Млави у месецу који претходи  месецу у коме се врши исплата.
 • Једном лицу може се у току године одобрити више пута једнократна помоћ у новцу или натури, с тим да укупан износ не може бити већи од износа просечне зараде по запосленом у Општини Петровац на Млави  имајући у виду проценат искоришћења у односу на последњи објављени податак о просечној заради оствареној по запосленом у Општини Петровац на Млави у месецу који претходи  месецу у коме се врши исплата.