Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице руководи шеф кабинета. Шеф кабинета за свој рад одговара председнику општине.

Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове који се односе на:

 • Остваривање надлежности и овлашћења председника Општине, заменика председника Општине и Општинског већа;
 • Припрему за радне и друге састанке председника Општине;
 • Послове интерне контроле;
 • Координирање активности на остваривању јавности рада органа Општине;
 • Пријем странака, распоређивање аката и предмета и сређивање документације који се односе на председника Општине, заменика председника Општине и Општинског већа;
 • Сарадњу са медијима;
 • Израду и уређивање гласила Општине, информатора Општине и других информативно-пропагандних материјала у Општини;
 • Припрему и ажурирање Интернет сајта Општине и других званичних презентација на интернету.
 • Координира и организује обавезе председника општине;
 • Прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза председника општине;
 • Стара се о правилном и благовременом обављању послова у Председника општине;
 • Обезбеђује да се активности председника општине одвијају по плану;
 • Прати текуће активности председника општине и прикупља податке од значаја за рад председника општине од свих органа, организација и посебних служби, јавних предузећа и јавних служби;
 • Припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за председника општине;
 • Припрема материјале од значаја за састанак Колегијума;
 • Припрема годишње извештаје о раду председника општине;
 • Стара се о остваривању сарадње председника општине са одговарајућим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама;
 • Стара се о благовременом извршавању обавеза председника општине;
 • Стара се о усклађености сарадње председника општине са другим организационим јединицама;
 • Врши послове пријема странака које се непосредно обраћају председнику општине у циљу решавања по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама;
 • Уноси, обрађује и верификује податке и документа настала у раду, у електронску базу података;
 • Сарађује са председником Скупштине општине, секретаром Скупштине Општине, члановима Општинског већа, начелником општинске управе и са другим унутрашњим једницима у Општинској управи.


Александар Петровић

Шеф кабинета председника општине

 • Рођен 07.05.1976. године у Петровцу на Млави
 • Основну школу и гимназију завршио у Петровцу на Млави.
 • Године 2007. завршио Високу пословну школу струковних студија и добио звање струковни економиста.
 • Године 2010. дипломирао на Факултету за економију и инжењерски менаџмент и стекао звање дипломирани економиста.
 • Од 1990. године волонтерски ради у својој породичној фирми „Агенција-Трговина АЛЕК“ која се бави књиговодственим услугама, графичко-техничка припрема за штампу, продаја и сервис рачунара, као и интернет услугама и web дизајном.
 • Од 1995. године па све до марта 2013. године власник породичне фирме „Агенција-Трговина АЛЕК“.
 • Од 2016. године запослен у Општинској управи општине Петровац на Млави на месту Шеф Кабинета председника општине.
 • Изузетно активан у спортским дешавањима, дугогодишњи спортиста и тренер. Године 2000. је завршио и вишу школу за спортске тренере смер рукомет.
 • Раведен и тренутно живи у ванбрачној зајеници. Има 2 сина.


Саша Живојиновић

Помоћник председника општине

 • Рођен 02.12.1968. у Петровцу на Млави.
 • Основну школу је завршио у Петровцу на Млави, а средњу пољопривредну у Пожаревцу.
 • Од 1990. године ради у ДП „Борац“ у Петровцу на Млави на месту референт ратарске и сточарске производње, а од 1995. године постаје управник РЈ Економија ДП „Борац“. На месту помоћника председника општине је ангажован од 2012. године где активно учествује у остваривању низа инфраструктурних пројеката на територији целе општине, као и у самом граду.
 • Активан је спортски и политички радник, члан Српске Напредне Странке од њеног оснивања и председник месне организације СНС за град Петровац на Млави.
 • Ожењен је и отац једног детета.


Борис Гвоздић

Помоћник председника општине

 • Рођен 29.10.1987. године у Петровцу на Млави.
 • Основну и средњу школу завршио у Петровцу на Млави. Основне дипломске студије Географског факултета, Универзитета у Београду завршио је 2011. године и стекао звање дипломирани географ. Мастер студије Географског факултета, Универзитета у Београду на смеру просторно планирање завршио је 2013. године и стекао звање мастер просторни планер.
 • Од јула 2011. до маја 2016. године бавио се  мењачким пословима  у фирми СР „Гвоздић“ из Петровца на Млави
 • Од маја 2016. године обавља функцију помоћника председника општине и задужен је за локални економски развој и управљање пројектима.


 

Добрица Милосављевић

Помоћник председника општине