Упутство за формирање стамбене заједнице

Потребна документација уз пријаву за регистрацију стамбене заједнице

Потврда о примљеној пријави

Одлука о општим правилима кућног реда

Образац пријаве за рег.стамбене заједнице

Додатак пријави

Образац пријаве за ажурирање података – додатак

Записник стамбене заједнице

 

УПУТСТВО  О  ФОРМИРАЊУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Нови Закон о становању и одржавању зграда, који је ступио на снагу 1. јануара 2017. године, предвиђа обавезно формирање стамбених заједница за све стамбене и стамбено-пословне зграде и њихово регистровање у року од 6 месеци од дана почетка рада Регистра стамбених заједница Републичког геодетског завода у Београду а који је почео са радом 12.06.2017.године.

У случају да се до 12. децембра станари зграда на територији општине Петровац на Млави самостално не организују и не оформе стамбену заједницу, законом је предвиђено увођење принудне управе и постављање професионалног управника.

Како би се у што већем броју стамбених зграда избегло увођење принудне управе, јер сматрамо да је најбоље да зградом руководи неко ко у згради живи и познаје комшилук и како би својим суграђанима олакшала формирање стамбених заједница, Општина Петровац на Млави је припремила упутство за станаре који желе самостално да се организују и изаберу управника зграде и региструју стамбену заједницу.

  1. КОРАК – ОДРЖАВАЊЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Како би се заказала конститутивна седница скупштине одређене стамбене заједнице, потребно је на видном месту у згради, најмање 3 дана пре датума одржавања седнице истаћи позив. Препорука је да позив на седницу садржи предлог дневног реда.

Чланови скупштине стамбене заједнице са правом гласа су сви власници посебних делова зграде (станова и пословних просторија), док чланови домаћинства и закупци могу присуствовати седници, али не могу гласати за избор управника.

За одржавање и рад седнице скупштине стамбене заједнице потребан је кворум.

На првој седници кворум чини 50% + 1 од укупног броја власника. Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума, најмање 3, а највише 30 дана од датума када је требало да буде одржана, заказује се поновљена седница скупштине стамбене заједнице. Кворум за поновљену седницу је 1/3 од укупног броја власника.

  1. КОРАК – ИЗБОР УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Управник се бира из редова чланова скупштине стамбене заједнице коју чине сви власници станова и пословних просторија.

За избор управника стамбене заједнице потребно је да гласа већина присутних чланова скупштине стамбене заједнице (50% + 1 од укупног броја присутних власника).

  1. КОРАК – РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У року од 15 дана од избора управника стамбене заједнице, неопходно је извршити регистрацију стамбене заједнице предајом одговарајуће документације Писарници Општинске управе општине Петровац на Млави.

Потребна документација за предају захтева за регистрацију стамбене заједнице:

  • Попуњен Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
  • Попуњен Додатак пријави за регистрацију стамбене заједнице (само уколико се стамбена заједница формира за више улаза једне стамбене зграде)
  • Оригинал записника са конститутивне седнице скупштине стамбене заједнице са Одлуком о избору управника (пример записника и одлуке) и оригинал записника са неуспеле седнице уколико је управник изабран на поновљеној
  • Оригинални примерак уплатнице административне таксе на захтев и решење која износи 670,00 динара, а уплаћује се на број жиро рачуна Општине Петровац:840-742251843-73, модел 97, позив на број 58-078.
  • Очитана или фотокопирана