Услуга Помоћ у кући

Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих инвалидних и старијих особа, које услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица,а са циљем да се унапреди квалитет њихових живота.

Услуга помоћ у кући обухвата:

– Помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по потреби: набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака;

– Помоћ у одржавању личне и хигијене стана, укључујући: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;

– Помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у цепању и уношењу огрева у просторије;

– Помоћ у задовољавању основних здравствених потреба, укључујући по потреби: заказивање прегледа код лекара, одвођење код лекара, набавка лекова, давање лекова

– Помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, укључујући: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контаката и укључивање корисника у пригодне културне активности у локалној заједници, старање о плаћању ел. енергије, телефона, комуналија и сл;

Захтев за остваривање права на услугу Помоћ у кући подноси се центру за социјални рад уз достављање пратеће тражене документације.

Захтев за остваривање права на услугу Помоћ у кући могу поднети:

  • лица старија од 65 година која живе сама у домаћинству или са другим лицима неспособним за пружање помоћи;
  • одрасла лица са хроничним обољењима, која су теже или тешко покретна, без обзира на старосну границу у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите;
  • одрасла лица са интелектуалним и менталим потешкоћама, без обзира на старосну границу;
  • лица која живе на територији општине Петровац на Млави;

Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица одлучује о остваривању права на услугу доношењем решења, након анализе документације и извршене процене корисникових потреба.

Пружалац услуге Лични пратилац је служба услуга у заједници Центра за социјални рад општина Петровац  и Жагубица. Средства за рад службе центра за социјани рад чија је надлежност пружање услуга у заједници- обезбеђују се из буџета општине Петровац на Млави, учешћем самог корисника, учешћем сродника и из донација. Остваривање права на помоћ у кући траје све док су обезбеђена средства за ту намену.

Учешће корисника, односно њихових сродника обавезних на издржавање у плаћању цене услуге Помоћ у кући утврђује се у зависности од висине прихода породице, у складу са одредбама Правилника о условима обезбеђивања и пружања услуге Помоћ у кући, о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуге и методологија формирања економске цене услуге.