Помоћ у кући

/Помоћ у кући
Помоћ у кући 2016-09-14T08:50:54+01:00

Право на помоћ у кући обезбеђује се старим и изнемоглим, хронично оболелим и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају.

Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних кућних послова (одржавање чистоће стана, набавка хране и других потребних ствари, одржавање личне хигијене и слично).

Право на помоћ у кући имају лица која немају сроднике који су по закону дужни да их издржавају или уколико сродници нису у могућности да се о њима старају, што процењује стручни тим Центра за социјални рад.

Ближе услове и начин остваривања овог права утврђује се посебним правилником који доноси Центар за социјални рад а одобрава га надлежни орган локалне самоуправе.