Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+00:00

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА Побољшање јавног пута раскрснице државног пута IIA-147 у ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве.

Oбавештење о поднетом захтеву

13. јуна 2018.|

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКАТ Котловско постројење на дрвну биомасу-сечку топлотног капацитета од 3,0 MW на локацији кп.бр. 2150/1 ,2150/2 i 2149/5 КО Петровац на Млави.

Обавештење о поднетом захтеву

13. јуна 2018.|

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта за извођење моста код Опште болнице на реци Млави на кп.бр. 1082/2, 1082/1, 1096, 222, 219/1, 218, 217/6, 217/5 и 217/3 све у КО Петровац на Млави.

Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину  

13. јуна 2018.|

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

Комплетан ЈАВНИ ПОЗИВ можете преузети  ОВДЕ (PDF)

7. јуна 2018.|

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде на кп.бр. 783 и кп.бр 771 у КО Петровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 16. 05. 2018. године Број: 350-418/18-01   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. [...]

17. маја 2018.|

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа и откупом сеоских домаћинстава са окућницом, у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат 8, расписала је јавни позив за избор корисника помоћи за [...]

15. маја 2018.|

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу члана 99. став 1.  Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС,, бр.72/09, 81/09-испр., 24/2011, 121/2012. 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2003 и 132/2014, 145/2014), члана 2.став 1,2,3,4 Члана 19.Члана 20.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности [...]

26. априла 2018.|

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 25 04. 2018. године Број: 350-308/18-01   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. [...]

25. априла 2018.|