zaklina

Жаклина Перић

в.д. директор

 • Рођена 11.10.1973. године у Петровцу на Млави. Живи у Великом Лаолу.
 • Основну и средњу школу је завршила у Петровцу на Млави, а дипломирала је на Биолошком факултету Универзитета у Београду и добила звање дипломирани биолог.
 • Радила је као наставник у ОШ “Ђура Јакшић” у Орешковици, ОШ “Света Михајловић” у Буровцу, ОШ “Бата Булић” у Петровцу на Млави и ОШ “Бранко Радичевић” у Мелници. Била је в.д. директор у ЈРД и ТВ Предузећу “Петровац на Млави”. Од маја 2016. године обавља функцију директора Завичајног Музеја Петровац на Млави.
 • Удата је и мајка двоје деце.

Завичајни музеј Петровац на Млави је установа културе комплексног типа чија је основна делатност: истраживање, прикупљање, чување, сређивање, проучавање, излагање и стручно обрађивање културних добара од значаја за представљање и проучавање прошлости општине Петровац на Млави. Ради остваривања делатности Музеј обавља следеће послове:

 • систематско прикупљање покретних културних добара, евидентирање и стручна обрада прикупљених музејских предмета кроз основну музејску делатност или документацију, каталошка обрада предмета;
 • сређивање и чување музејског материјала по принципима савремене музеологије;
 • систематско вођење документације о стручном раду Музеја;
 • истраживање и евидентирање покретних културних добара која уживају претходну заштиту;
 • вођење регистра и документације о покретним културним добрима која се чувају у музеју;
 • пружање стручне помоћи на чувању и одржавању покретних културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
 • старање и коришђење културних добара у сврхе одређене Законом и Статутом;
 • прађење спровођења мера заштите и предлагање мера заштите културних добара;
 • излагање културних добара, организовање предавања и других облика културно – образовне делатности;
 • обезбеђивање коришћења у уметничко-историјских дела у културне и друге сврхе путем њиховог излагања у оквиру сталних и повремених изложби;
 • старање о чувању, коришћењу и одржавању заштићених уметничко-историјских дела која се налазе ван Музеја, а на територији на којој се врши делатност заштите ових дела;
 • издавање убликација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити као и информативних средстава;
 • повезивање и сарадња са сродним установама, организацијама и појединцима у циљу стручне и научне сарадње;
 • проучавање и давање стручног мишљења о одређеним питањима и предметима из области историје, археологије, етнологије, историје уметности и других области из делатности Музеја на захтев правних и физичких лица;
 • обављање и других послова из области заштите културних добара;
 • Музеј може може образовати збирке и одељења – депадансе у месту и ван места свог седишта.

Адреса:

 • Српских владара 163
 • 12300 Петровац на Млави

Телефони:

 • + 381 12 334 808
 • Факс: + 381 12 331 283

Линк за сајт: http://www.muzej-petrovacnamlavi.org.rs/