Право на накнаду трошкова сахране

Право на накнаду трошкова сахране имају:

– корисници права на новчану социјалну помоћ као и корисници права на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, а који за живота нису имали сроднике који су по закону били дужни да их издржавају;

-изузетно имају и друга лица, која су се у тренутку смрти налазила у стању социјалне потребе, а по мишљењу и на основу закључка тима стручњака центра за социјални рад;

– корисник који није имао пребивалиште, односно боравиште на територији општине Петровац на Млави у тренутку смрти, или је страни држављанин,  ако сахрана посмртних остатака корисника није могућа у месту његовог пребивалишта, односно боравишта;

– НН лица преминула на територији општине Петровац на Млави ;

Право на накнаду трошкова сахране одређује се и признаје у новчаном износу који одговара висини нужних трошкова учињених за : набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст и др.), превоз посмртних остатака и извршену сахрану.

Висина одобрених новчаних средстава по основу признавања права за накнаду трошкова опреме (сандук најниже вредности, покров, крст и др.) не може бити већа од троструког износа минималног нивоа социјалне сигурности грађана, према последњим званичним подацима Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику Републике Србије.

Захтев за признавање права на накнаду трошкова сахране подноси у Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица са траженом документацијом.

Право на подношење захтева за остваривање права на трошкове сахране има:

– супружник, односно ванбрачни партнер преминулог корисника;

– деца корисника, односно сродници у правој линији без обзира на степен сродства;

– сродници у побочној линији, уколико корисник није имао супружника, односно ванбрачног партнера и децу, односно уколико напред наведена лица из оправданих разлога нису у могућности да поднесу захтев;

– законски заступник, усвојитељ, старатељ;

Уколико преминули корисник нема сродника, нити других лица која би по одредбама овог Правилника поднела захтев за признавањ права на накнаду трошкова сахране, поступак за признавање трошкова сахране покреће центар за социјални рад по службеној дужности;

О поднетом захтеву одлучује центар за социјални рад као првостепени орган, решењем, у складу са одредбама правилника о остваривању права на накнаду трошкова сахране.