Накнада трошкова сахране

Накнада трошкова сахране 2016-09-14T08:46:34+01:00

Накнада трошкова сахране признаје се лицима која су користила право на материјално обезбеђење породице као и лицима смештеним у установи социјалне заштите или другу породицу, а нису имали сроднике који су по закону дужни да их признају.

Право на накнаду трошкова сахране изузетно се може признати и другим лицима у стању социјалне потребе на основу мишљења и закључка стручног тима Центра за социјални рад.

Накнада трошкова сахране одређује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст и др.), за превоз посмртних остатака и извршену сахрану.

Износ накнаде за нужне трошкове сахране исплаћују се предузећу или лицу које је сахрану извршило.