Право на бесплатан оброк у народној кухињи

Право на бесплатан оброк има лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ као и друга лица у стању социјалне потребе, по стручној процени Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица.

            Захтев за признавање права на бесплатан оброк доставаља се центру за социјални рад на прописаном обрасцу уз документацију.

Решење о признавању права на бесплатни оброк доноси Центар за социјални рад у складу са Правилником о праву на бесплатан оброк у народној кухињи.

Капацитет народне кухиње је 80 корисника и Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица води евиденцију о свим поднетим захтевима за коришћење ове услуге лица који испуњавају услове али им није признато право на бесплатну кухињу услед ограниченог капацитета народне кухиње-  тзв. ,,листу чекања“.

Средства за остваривање права на бесплатан оброк у народној кухињи обезбеђује се у буџету општине Петровац на Млави.

Поступак припреме и поделе бесплатних оброка организује и спроводи Црвени крст, односно друго правно и физичко лице са којима општина закључи уговор по окончаном поступку јавне набавке за избор пружаоца услуге.