Дечији додатак остварује један од родитеља односно старатеља, хранитеља који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво четворо деце под условом да о њима непосредно брине.

 • Деца за коју се остварује право не могу бити старија од 19 година и морају се редовно школовати у школама које су у систему школа Републике Србије.
 • Подносилац захтева и чланови породице не могу поседовати непокретности осим одговарајућег стамбеног простора у коме живе, који не може бити већи од собе по члану домаћинства увећане за још једну собу.
 • Подносилац захтева и чланови домаћинства могу поседовати пољопривредно земљиште које не прелази 2 (два) хектара по члану домаћинства.
 • Подносилац захтева и чланови породице не могу поседовати новчана и друга ликвидна средства у вредности већој од износа 30 дечијих додатака по члану породице у моменту подношења захтева.

Од утицаја на остваривање права на дечији додатак су приходи остварени у 3 (три) месеца који претходе месецу подношења захтева. Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход по члану породице остварен у 3 (три) месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази цензус.

Номинални износи родитељског и дечијег додатка усклаљују се 2 (два) пута годишње и то: 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у Републици Србији.

НАКНАДА са хранитеље

Увећани износ односи се на самохране родитеље, хранитеље, старатеље и родитеље детета ометеног у развоју за које је донет акт о разврставању, а које није смештено у стационарну установу.

ОВДЕ погледајте и ажуриране цензусе и висине износа за родитељски и дечији додатак.


Документација потребна за добијање дечијег додатка

Захтев за остваривање права на дечији додатак се подноси у општинској управи, писарници – канцеларија број 5 и уз њега се прилаже следећа документа:

 • изјава о заједничком домаћинству;
 • фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
 • фотокопија уверења о држављанству Републике Србије подносиоца захтева;
 • фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу фотокопије пријаве пребивалишта;
 • фотокопија оверених здравствених књижица за све чланове домаћинства;
 • потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства који остварују приходе;
 • потврда о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и места пребивалишта;
 • пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства о имовинском стању из места рођења и места пребивалишта;
 • уверење из локалне пореске администрације за сваког члана заједничког домаћинства о имовинском стању из места рођења и места пребивалишта;
 • доказ о незапослености (уверење Националне службе за запошљавање);
 • школске потврде за децу основношколског и средњешколског узраста, односно потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 • потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа);
 • докази о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (извод из  земљишних књига – власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана и др.).

Ако је потребно, ради доказивања посебног статуса, прилаже се и:

 • акт о разврставању за дете ометено у развоју;
 • акт о продужењу родитељског права;
 • докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља; доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице; одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства; потврда војног органа; потврда казнено-поправне усанове);
 • докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства).

НАПОМЕНА: орган је дужан да прибави документа о којима се води службена евиденција.


Исплата дечијег додатка је на текуђи рачун Поштанске штедионице, а корисницима који га немају службеним путем отвара се посебан рачун код Поштанске штедионице. У захтеву се обавезно наводи тачан поштански број места пребивалишта за прву исплату.

Право на дечији додатак признаје се у трајању од годину дана. Захтев за обнављање права се подноси најраније 30 (тридесет) дана од истека важности решења. Уз попуњен образац захтева потребно је приложити доказе о приходима домаћинства исплаћеним у последња 3 (три) месеца пре подношења захтева, а од других доказа само за промене које су од утицаја на остваривање права.


Комплетна документација и захтев се предају у писарници општинске управе – канцеларија број 5 од 7,00  до 15,00 часова сваког радног дана.


ОВДЕ можете наћи важећи Закон о финансијског подршци породицама са децом и подзаконска акта (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)