Право на родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто дете, под условом:

  • да је држављанин Републике Србије;
  • да има пребивалиште у Републици Србији;
  • да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.

Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења захтева за новорођено дете.

Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови породице у којој живи плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 12.000.000 динара.

Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења захтева живе и раде у иностранству.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак може се поднети најкасније до навршених (6) шест месеци старости детета.

Уз попуњени образац захтева потребно је приложити следећа документа:

• извод из Матичне књиге рођених за сву децу – Орган може да прибави документ по службеној дужности.

• уверење о држављанству Републике Србије за мајку, које не може бити старије од шест месеци – Орган може да прибави документ по службеној дужности.

• фотокопија личне карте  мајке (личне карте са чипом потребно је очитати);

• фотокопија здравствене књижице мајке (здравствене књижице са чипом потребно је очитати);

• фотокопија пријаве пребивалишта за децу о којој се непосредно брине – Орган може да прибави документ по службеној дужности;

• уверење Центра за социјални рад надлежног према месту пребивалишта мајке да она: – Орган може да прибави документ по службеној дужности:

  • непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
  • да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и
  • да није лишења родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;

Са примерком решења и личном картом мајка подиже новац са наменског текућег рачунa код Поштанске штедионице, који ће бити отворен по службеној дужности. Корисницима који већ имају рачун код Поштанске штедионице уплата ће се извршити на тај рачун.

Читко попуњен захтев и документа предају се у писарници општинске управе, канцеларија број 5, од 7,00  до 15,00 часова сваког радног дана.

Образац захтева можете да попуните и у канцеларији број 5 општинске управе – писарница, или да га сами одштампате пошто га преузмете кликом на линк испод овог текста.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке