За списе и радње из области саобраћаја, плаћа се такса и то:

 • Саобраћајно-технишки услови за издавање локацијских услова………………………………………………………………………4.000,00 динара
 • Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких докумената………………………………………………..5.000,00 динара
 • Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђених режима саобраћаја без заустављања…………………………..1.000,00 динара
 • Решење о кретању и заустављању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја и возила за снабдевање…2.000,00 динара
 • Решење о привременој измени режима саобраћаја…………………………………………………………………………………….1.000,00 динара
 • Сагласност о привременој измени режима саобраћаја……………………………………………………………………………………500,00 динара
 • Решење о прикључењу прилазног пута на локалне путеве и улице……………………………………………………………………1.000,00 динара
 • Решење о регистрацији и овери редова вожње…………………………………………………………………………………………..1.000,00 динара
 • Сагласност о заузећу саобраћајних површина……………………………………………………………………………………………1.000,00 динара
 • Решење о дозволи за приступ пешачкој зони………………………………………………………………………………………………500,00 динара
 • Дозвола (приступница) за приступ возила пешачкој зони…………………………………………………………………………………500,00 динара
 • Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање путничког возила………………………………………………..3.000,00 динара
 • Решење о резервацији паркинг места……………………………………………………………………………………………………..1.000,00 динара
 • Захтев за издавање сагласности о испуњености услова возила за обављање делатности такси превоза…………………………1.000,00 динара
 • Решење о давању сагласности о испуњености услова возила за обављање делатности такси превоза……………………………..450,00 динара
 • Одобрење за обављање делатности такси превоза……………………………………………………………………………………….300,00 динара
 • Такси дозвола возача – издавање, продужетак………………………………………………………………………………………….1.000,00 динара
 • Такси дозвола возила – издавање, продужетак………………………………………………………………………………………….1.000,00 динара
 • Уверење (потврда) о обављању делатности такси превоза……………………………………………………………………………….300,00 динара
 • Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на такси возилу…………………………………………………….500,00 динара

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на одговарајући уплатни рачун, у корист буџета општине 840-742251843-73 позив на број 58-078.

Таксени обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио.

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који је уплаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.


Ослобођени од плаћања таксе су:

 • органи и организације Републике Србије и локалне самоуправе;
 • организације обавезног социјалног осигурања;
 • Црвени крст;
 • установе основане од Републике Србије и локалне самоуправе;
 • Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о Црквама и верским заједницама;
 • дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.