За списе и радње из комуналне области, плаћа се такса и то:

 • Решење за коришћење простора на јавној површини за продају робе у сајамске дане……………………………………………………………………………………………..500,00 динара
 • Решење за коришћење простора на јавној површини за достављање расхладних уређаја за продају одвежавајућих безалкохолних пића и индустријског сладоледа…500,00 динара
 • Решење за коришћење простора на јавној површини за постављање апарата (за кокице, кукуруз, крофнице и слично)……………………………………………………….500,00 динара
 • Решење за постављање изложбених пултова на јавној површини за излагање непрехрамбене робе..,…………………………………………………………………………..500,00 динара
 • Решење за постављање летњих и зимских башта на јавној површини………………………………………………………………………………………………………………1.000,00 динара
 • Решење за постављање шатора за циркус………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.000,00 динара
 • Решење за постављање специјализованог возила за шалтерску продају робе……………………………………………………………………………………………………..1.000,00 динара
 • Решење за постављање рекламних ознака, путоказних табли, транспарената……………………………………………………………………………………………………..1.000,00 динара
 • Решење за постављање слободно стојећих и зидних витрина на јавној површини…………………………………………………………………………………………………..500,00 динара
 • Решење за заузеће јавне површине грађевинским материјалом………………………………………………………………………………………………………………………..700,00 динара
 • Захтев за заузеће јавне површине………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….600,00 динара
 • Решење за заузеће јавне површине са постављањем грађевинских скела и ограда за градилиште……………………………………………………………………………..1.000,00 динара
 • Решење за заузеће јавне површине за постављање грађевинских возила и машина……………………………………………………………………………………………..1.000,00 динара
 • Решење за раскопавање јавне зелене површине и других јавних површина………………………………………………………………………………………………………1.000,00 динара
 • Решење за раскопавање саобраћајне површине………………………………………………………………………………………………………………………………………2.000,00 динара
 • Решења за остала коришћења простора на јавној површини…………………………………………………………………………………………………………………………1.000,00 динара
 • Решење о продуженом радном времену угоститељских објеката……………………………………………………………………………………………………………………….700,00 динара

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на одговарајући уплатни рачун, у корист буџета општине 840-742251843-73 позив на број 58-078.

Таксени обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио.

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који је уплаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.


Ослобођени од плаћања таксе су:

 • органи и организације Републике Србије и локалне самоуправе;
 • организације обавезног социјалног осигурања;
 • Црвени крст;
 • установе основане од Републике Србије и локалне самоуправе;
 • Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о Црквама и верским заједницама;
 • дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.