Одсек за послове писарнице и заједничке послове обавља:

   – пријем поднесака, рачуна итд. (лично или путем поште)
   – евидентирање предмета
   – класификовање предмета по материји и достављање у рад путем интерних доставних књига
   – завођење предмета кроз картотеку
   – информације о стању на решавању предмета и кретању предмета
   – овера преписа, потписа и рукописа, пуномоћја
   – експедиција поште
   – пријем и архивирање решених предмета
   – издавање оверених фотокопија решења из архиве
   – издавање потврда за лица на привременом раду у иностранству
   – израда решења о продуженом радном времену угоститељских објеката на територији општине Петровац на Млави
   – вођење пописа аката за пренос средстава из буџета, административних забрана и путних налога
   – примање пријава за све врсте конкурса и вођење евиденције о истим

Све у вези оверавања докумената можете погледати ОВДЕ


Начелник одељења – Небојша Богић

Телефон: 012/332-722 (централа) лок. 235