Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14)

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења објеката на инфраструктурну мрежу,  упис права својине на изграђеном објекту  и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно  прикључења објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Од 01.01.2016. године захтеви се могу поднети искључиво електронским путем.

Преко система Агенције за привредне регистре можете поднети електронску пријаву у свим регистрима и евиденцијама Агенције које су омогућене као електронске услуге: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Приликом подношења захтева, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, добићете инструкције о начину плаћања накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура. 

Обједињена процедура – издати документи:

  1. Грађевинске дозволе
  2. Потврда о пријави почетка радова
  3. Решење издато у складу са чланом 145.
  4. Закључци
  5. Употребна дозвола

Обједињена процедура – опис поступака

1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Захтев за издавање локацијских услова са потребном документацијом се подноси надлежном органу кроз ЦИС- Секретаријату  за урбанизам и грађевинске послове града Београда , адреса  Краљице Марије бр.1.

2.  ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе, пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања) прилаже:

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:
1)локацијски услови
2) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
3) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
4) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
6) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
7) доказ о уређењу међусобних односа  са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
8) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;
9) доказ да је плаћена накнада за промену земљишта из пољопривредног, односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две стамбене јединице. Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из листа непокретност која је предмет захтева.Надлежни орган доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева. Подносиоцу захтева  грађевинска дозвола доставља се без одлагања, а најкасније у року од  3 дана од дана доношења. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола. На решење о грађевинској дозволи и решење о одбијању захтева подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања решења.

3. ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ  145. ЗАКОНА Чланом 145. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/2014) предвиђени су радови на грађењу помоћних и економских објеката, извођењу радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцији, адаптацији, санацији, промени намене објекта без извођења грађевинских радова, промени намене уз извођење грађевинских радова, извођењу радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградњи унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, грађењу зиданих ограда… Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања) прилаже:1) идејни пројекат , израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом;2) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења  и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:

1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
4) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
5) доказ о уређењу међусобних односа  са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
6) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијск