Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14)

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења објеката на инфраструктурну мрежу,  упис права својине на изграђеном објекту  и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно  прикључења објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Од 01.01.2016. године захтеви се могу поднети искључиво електронским путем.

Преко система Агенције за привредне регистре можете поднети електронску пријаву у свим регистрима и евиденцијама Агенције које су омогућене као електронске услуге: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Приликом подношења захтева, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, добићете инструкције о начину плаћања накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура. 

Обједињена процедура – издати документи:

  1. Грађевинске дозволе
  2. Потврда о пријави почетка радова
  3. Решење издато у складу са чланом 145.
  4. Закључци
  5. Употребна дозвола

Обједињена процедура – опис поступака

1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Захтев за издавање локацијских услова са потребном документацијом се подноси надлежном органу кроз ЦИС- Секретаријату  за урбанизам и грађевинске послове града Београда , адреса  Краљице Марије бр.1.

2.  ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе, пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања) прилаже:

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:
1)локацијски услови
2) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
3) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
4) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
6) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
7) доказ о уређењу међусобних односа  са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пос