Просторни и урбанистички планови који су на снази у општини Петровац на Млави

 1. Просторни план општине Петровац на Млави (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 8/2012)
 2. ПДР “Индустријска зона” (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 4/2009)
 3. ПДР “Пошта” (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 1/2006)
 4. ПДР “Кључеви” (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 4/2009)
 5. ПДР “Луг” (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 1/2006)
 6. ПДР “Свети Сава” (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 4/2009)
 7. ПДР “Стара пруга” (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 2/2006)
 8. ПГР за насеље Петровац на Млави (Сл. гласник општине Петровац на Млави број 5/2019)
 9. Прве измене Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави (Сл. гласник општине Петровац на Млави 5/2021)

Урбанистички пројекти

 1. УП за изградњу станице за снабдевање светлим горивом и течним нафтним гасом (24.08.2017. године)
 2. УП за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац (04.02.2019. године)
 3. УП за изградњу стамбене зграде за колективно становање на кп.бр.783 и кп.бр.771 К.О. Петровац, на десној обали Млаве (05.02.2019. године)
 4. УП за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац (20.04.2019)
 5. УП за изградњу јавног објекта – предшколске установе – вртића – на к.п.бр. 1242/20 К.О. Петровац (21.10.2021. године)