Деци предшколског узраста и ученицима основношколског и средњешколског узраста са сметњама у развоју признају се трошкови смештаја у интернатима специјализованих школа, као и трошкови превоза, у складу са Законом о основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања.

Решење о одобравању плаћања трошкова смештаја и превоза доноси  Центар за социјални рад.

Центар за социјални рад закључује Уговор са школом (установом) која врши оспособљавање деце за одређено занимање.

Пратиоцу детета из става са сметњама у развоју припада право на накнаду путних трошкова у висини цене месечне аутобуске карте.

Решење о остваривању права на трошкове превоза доноси Центар за социјални рад Петровац на Млави.

Центар за социјални рад Петровац на Млави врши исплату накнада, а Одељењу надлежном за послове финансија доставља захтев за пренос средстава, спискове корисника, фотокопије решења о оствареном праву, доказ о насталим трошковима и доказ о присутности деце.