Право на помоћ за школовање

Право на помоћ за школовање имају деца из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ, односно деца из породица у којима приход по члану домаћинства не прелази минимални ниво социјалне сигурности грађана, а према податку ресорног Министарства и која имају пребивалиште на територији општине Петровац на Млави.

Помоћ за школовање може се признати за:

– куповину уџбеника и школског прибора;

– плаћање интерната;

– плаћање школске кухиње;

– плаћање трошкова превоза;

-плаћање трошкова екскурзија и боравка деце на рекреативној настави;

Право на помоћ за школовање може се остварити само уколико неко од наведених права ученици нису остварили по неком другом основу.

Захтев за признавање права на помоћ за школовање подноси се на одговарајућем обрасцу у Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица уз подношење неопходне документације.

Право на подношење захтева за остваривање права на помоћ за школовање има законски заступник/родитељ, усвојитељ и старатељ детета.

О поднетом захтеву одлучује Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица, као првостепени орган- решењем.

Висина помоћи за школовање утврђује се у зависности од потреба корисника и расположивих буџетских средстава.

Право на помоћ за школовање признаје се као једнократна, повремена или стална новчана помоћ у зависности од индивидуалних потреба ученика.

Уколико се истом ученику призна право на школовање по више основа предвиђених правилником, укупан новчани износ по свим основима не сме бити већи од просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку у месецу у којем се доноси решење за признавање последњег права из овог правилника.