Захтев за остваривање права на бесплатан боравак детета подноси се  председнику општине Петровац на Млави, преко писарнице општинске управе.

Уз захтев за остваривање права на бесплатан боравак детета, подносилац захтева у зависности од основа за остваривање наведеног права прилаже:

  • Решење о оствареном праву на материјално обезбеђење – за дете из породице која остварује право на материјално обезбеђење по Закону о социјалној заштити;
  • Извод из матичне књиге рођених за сву децу – за дете трећег и сваког наредног реда рођења;
  • Потврда центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску, односно старатељску породицу- за дете без родитељског старања
  • Пресуду о поверавању детета на старање – за дете о коме се стара један родитељ
  • Потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју – за дете са сметњама у развоју
  • Потврда националне службе за запошљавање о незапослености за оба родитеља – за дете чија су оба родитеља незапослена
  • Поред наведених доказа подносилац заахтева доставља уз захтев:
  • Фотокопију личне карте
  • Извод из матиче књиге рођених за дете
  • Уговор о пријему детета у Предшколску установу „Галеб“

Oрган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Уколико подносилац захтева не поднесе све личне податке неопходне за одлучивање, дужан је да по захтеву  органа у року од 8 (осам) дана приложи све тражене доказе.

Уколико подносилац захтева не поступи у складу са  ставом 5. овог члана, односно уколико и после протека рока од 8 (осам) дана од дана када је упознат да је поднети захтев неуредан и да је неопходно доставити и друге тражене доказе, исте не достави, захтев ће се сматрати неуредним,  а орган ће решењем одбацити поднесак.

По захтеву из став 1.овог члана решење доноси  председник општине Петровац на Млави.

Решење је коначно и подносилац захтева против истог може само покренути управни спор.