• Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на одговарајући уплатни рачун, у корист буџета општине 840-742251843-73 позив на број 58-078.
  • Таксени обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио.
  • У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који је уплаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.

Тарифни број 1.

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није другачије прописано 270
2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени општинских прописа 2.000
  • Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.
  • Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за остваривање права на премије (подстицаје пољопривредне производње).
  • Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.
  • Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Тарифни број 2.

1. За жалбе против решења која доносе органи односно организационе јединице управе, ако овом одлуком није другачије прописано 500
  • Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од стране више лица обвезника таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.
  • Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган општинe.

Тарифни број 3.

1. За сва решења која доносе органи односно организационе јединице управе,  ако овом одлуком није другачије прописано 400
2. За сва уверења и потврде које издају органи односно организационе јединице управе, ако овом одлуком није другачије прописано 300
  • Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење, уверење или потврда уручује.
  • Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган oпштинe.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 200

Тарифни број 4.

За списе и радње из области саобраћаја, плаћа се такса и то:

1. Саобраћајно-технички услови за издавање локацијских услова  4.000
2. Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких докумената 5.000
3. Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја без заустављања 1.000
4. Решење о кретању и заустављању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја и возила за снабдевање 2.000
5. Решење о привременој измени режима саобраћаја 1.000
6. Сагласност о привременој измени режима саобраћаја 500
7. Решење о прикључењу прилазног пута на локалне путеве и улице 1.000
8. Решење о регистрацији и овери редова вожње 1.000
9. Сагласност о заузећу саобраћајних површина 1.000
10. Решење о дозволи за приступ пешачкој зони 500
11. Дозвола (пропусница) за приступ возила пешачкој зони 1.000
12. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање путничког возила 3.000
13. Решење о резервацији паркинг места 1.000
14. Захтев за изд