• Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, уплатом на одговарајући уплатни рачун, у корист буџета општине 840-742251843-73 позив на број 58-078.
 • Таксени обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио.
 • У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који је уплаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.

Тарифни број 1.

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није другачије прописано 270
2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени општинских прописа 2.000
 • Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.
 • Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за остваривање права на премије (подстицаје пољопривредне производње).
 • Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.
 • Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Тарифни број 2.

1. За жалбе против решења која доносе органи односно организационе јединице управе, ако овом одлуком није другачије прописано 500
 • Напомена: Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења од стране више лица обвезника таксе, такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.
 • Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган општинe.

Тарифни број 3.

1. За сва решења која доносе органи односно организационе јединице управе,  ако овом одлуком није другачије прописано 400
2. За сва уверења и потврде које издају органи односно организационе јединице управе, ако овом одлуком није другачије прописано 300
 • Напомена: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење, уверење или потврда уручује.
 • Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган oпштинe.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 200

Тарифни број 4.

За списе и радње из области саобраћаја, плаћа се такса и то:

1. Саобраћајно-технички услови за издавање локацијских услова  4.000
2. Мишљења на саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких докумената 5.000
3. Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја без заустављања 1.000
4. Решење о кретању и заустављању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја и возила за снабдевање 2.000
5. Решење о привременој измени режима саобраћаја 1.000
6. Сагласност о привременој измени режима саобраћаја 500
7. Решење о прикључењу прилазног пута на локалне путеве и улице 1.000
8. Решење о регистрацији и овери редова вожње 1.000
9. Сагласност о заузећу саобраћајних површина 1.000
10. Решење о дозволи за приступ пешачкој зони 500
11. Дозвола (пропусница) за приступ возила пешачкој зони 1.000
12. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање путничког возила 3.000
13. Решење о резервацији паркинг места 1.000
14. Захтев за издавање сагласности о испуњености услова возила за обављање делатности такси превоза 1.000
15. Решење о давању сагласности о испуњености услова возила за обављање делатности такси превоза 450
16. Одобрење за обављање делатности такси превоза 300
17. Такси дозвола возача – издавање, продужетак 1.000
18. Такси дозвола возила – издавање, продужетак 1.000
19. Уверење (потврда) о обављању делатности такси превоза 300
20. Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на такси возилу 400

Тарифни број 5.

За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса и то:

1. Информација о локацији 1.500
2.Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне инфраструктуре)
до 150 м2 3.900
од 150 до 400 м2 6.800
преко 400 м2 9.500
3. Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре:

секундарна мрежа

примарна мрежа

 

3.900

6.500

4. Приговор 450
5. Потврда пројекта парцелације и препарцелације 6.000
6. Потврда Урбанистичког пројекта 5.000
7. Овера извода из техничке документације 500

Тарифни број 6.

За списе и радње из области имовинских и правних послова, плаћа се такса и то:

1. Решења и други акти које председник општине  доноси на основу Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење грађевинског земљишта, давање у закуп грађевинског земљишта, размена грађевинског земљишта, установљавање права службености, измена решења) 2.000
2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду 3.000
3. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 1.000
4. Решење о давању у закуп пословног простора у јавној својини 1.000
5. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посебним случајевима 3.000
6. Захтев о исељењу бесправно усељених лица 600
7. Захтев о додели стана физичким лицима у закуп 600
8. Захтев за откуп стана 600

 

Тарифни број 7.

1. Решење о одређивању водопривредних услова 360
2. Решење о издавању водопривредне дозволе 360

 

Тарифни број 8.

За препис акта и разгледање списа код органа и организационих јединица управе, плаћа се такса и то:

1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала 360
2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за сваки започети сат по 360
 • Напомена: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.
 • Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.

Тарифни број 9.

За списе и радње из комуналне области, плаћа се такса и то:

1.Решење за коришћење простора на јавној површини за продају робе у сајамске дане; 500
2.Решење за коришћење простора на јавној површини за постављање расхладних уређаја за продају освежавајућих безалкохолних пића и индустријског сладоледа; 500
3.Решење за коришћење простора на јавној површини за постављање апарата (за кокице, кукуруз, крофнице и сл.); 500
4.Решење за постављање изложбених пултова на јавној површини за излагање непрехранбене робе; 500
5.Решење за постављање летњих и зимских башта на јавној површини; 1.000
6.Решење за постављање шатора за циркус; 1.000
7.Решење за постављање специјализованог возила за шалтерску продају робе; 1.000
8.Решење за постављање рекламниких ознака, путоказних табли , транспарената и др.; 1.000
9.Решење за постављање слободно стојећих и зидних витрина на јавној површини; 500
10.Решење за заузеће јавне површине грађевинским материјалом; 700
11. Захтев за заузеће јавне површине ; 600
12.Решење за заузеће јавне површине за постављање грађевинских скела и ограда за градилишта; 1.000
13.Решење за заузеће јавне површине за постављање грађевинских возила и машина; 1.000
14.Решење за раскопавање јавне зелене и других јавних површина; 1.000
15. Решење за раскопавање саобраћајне површине; 2.000
16.Решења за остала коришћења простора на јавној површини 1.000
17. Решење о продуженом радном времену угоститељских објеката 670

Тарифни број 10.

1. За обављање закључења брака
А. У службеним просторијама, у редовно радно време Општинске управе 1.100
Б. У службеним просторијама, ван радног времена 2.000
Ц. Ван зграде Општинске управе, односно месних канцеларија 8.500

 

Тарифни број 11.

1. За излазак пореског извршитеља на терен по захтеву странке 1.000

 

Тарифни број 12.

1. За оверу или раскид уговора о раду 300
2. Издавање радне књижице или уношење промена у исту