Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „РЕКА МЛАВА“ на територији општине Петровац на Млави

Носилац пројекта Општина Петровац на Млави, поднела је захтев за одлучивање о потреби израде ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА на животну средину Плана детаљне регулације ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „РЕКА МЛАВА“ на територији општине Петровац на Млави на који је добила мишљење да је израда потребна.

Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама овог органа у Петровцу на Млави, Српских Владара 165, у канцеларији број 23, у периоду од 22.07.2016. до 13.08.2016., у термину од 10-12х.

У року од 15 дана од дана пријема/објаве овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, Општинска управа Петровац на Млави, Српских Владара 165.

Овај орган ће у најкраћем року од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

Мишљење