Наручивање докумената Е-поштом

МАТИЧНА СЛУЖБА
Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих
Уверења о држављанству
Пријава рођења детета
Пријава за закључење брака
Закључење брака преко пуномоћника
Издавање уверења о слободном брачном стању
Упис у матичну књигу умрлих
Издавање смртовнице

Матична служба:

Е-пошта:

maticar@petrovacnamlavi.rs


Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих

Потребна документација:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења, венчања или смрти са осталим подацима: Име и презиме, име родитеља, датум рођења, место рођења, општина рођења, република и држава рођења.
 • административна такса

За издавање извода из матичних књига рођених потребно је:

 • писмени захтев (са личним подацима)
 • административна такса
 • Републичка административна такса у износу од ­­­­­­420,00 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, позив на број 58-078.

За издавање извода из матичних књига на међународном обрасцу потребно је:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења, венчања или смрти са осталим подацима: Име и презиме, име родитеља, датум рођења, место рођења, општина рођења, република и држава рођења,
 • Републичка административна такса у износу од 690,00 динара на међународном обрасцу на жиро рачун бр: 840-742221843-57, позив на број 58-078.

Канцеларија бр. 3

Контакт ТЕЛЕФОН 012 332 722 лок. 240
Шеф Славица Савић


Уверења о држављанству

Потребна документација:

 • писмени захтев (са личним подацима)
 • административна такса
 • Републичка административна такса у износу од ­­­­­­740,00 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, позив на број 58-078.

Канцеларија бр. 3

Контакт ТЕЛЕФОН 012 332 722 лок. 240
Шеф Славица Савић


Пријава рођења детета

Потребна документација:

 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Личне карте родитеља,
 • Уверење о држављанству,
 • Записник о личном имену,
 • За ванбрачно рођену децу извод из матичне књиге рођених за родитеље и записник о признавању очинства,
 • Пријава рођења се ослобађа од плаћања таксе

Канцеларија бр. 3

Контакт ТЕЛЕФОН 012 332 722 лок. 240
Шеф Славица Савић


Пријава за закључење брака

Потребна документација:

 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству не старије од 6. месеци,
 • Страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању
 • Фотокопија пасоша, оверена и преведена
 • административна такса
 • Општинска административна такса у износу од
 • 1.110,00 дин за закључење брака у току радног времена
 • 2.000,00 динара за закључења брака ван радног времена на жиро рачун бр: 840-742251843-73, позив на број 58-078.
 • Венчања ван службених просторија 8.500,00 динара

Канцеларија бр. 3

Контакт ТЕЛЕФОН 012 332 722 лок. 240
Шеф Славица Савић


Закључење брака преко пуномоћника

Потребна документација:

 • Оверено пуномоћје,
 • Извод МКР,
 • Лична карта-копија,
 • Уверење о држављанству,
 • Административна такса.
 • Општинска административна такса у износу од 1.100,00 дин за закључење брака у току радног времена и 2.000,00 динара за закључења брака ван радног времена на жиро рачун бр: 840-742251843-73, позив на број 58-078.
 • Венчања ван службених просторија 8.500,00 динара

Канцеларија бр. 3

Контакт ТЕЛЕФОН 012 332 722 лок. 240
Шеф Славица Савић


За издавање извода из матичне књиге венчаних потребно је:

 • писмени захтев (са личним подацима)
 • административна такса
 • Републичка административна такса у износу од 410,00 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, позив на број 58-078.
 • Општинска административна такса у износу од 228,00 динара на жиро рачун бр: 840-742251843-73, позив на број 58-078.

Издавање уверења о слободном брачном стању

Потребна документација:

 • Захтев
 • Потврда о пребивалишту издата од СУП-а,
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Подаци о женику или невести (за држављане РС – извод рођених, за стране држављане – фотокопија пасоша)
 •  Адми