Ванредна / увећана новчана помоћ

Право на ванредну/увећану новчану помоћ могу остварити:

  • породице у којима несрећним случајем наступи смрт једног или више чланова породичног домаћинства;
  • појединац који се тазболи од тешке болести, односно породице чији се члан разболи од тешке болести ( набавка неопходних медицинских помагала, медикамената и др.)
  • породица или појединац ради санирања последица елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес и др.)
  • у другим ванредним и изузетно тешким ситуацијама у којима  се нађе појединац или породица;

Захтев за остваривање права на ванредну новчану помоћ подноси се председнику Општине Петровац на Млави , преко писарнице општинске управе и исти се преко надлежне службе општинске управе прослеђује Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, ради процене оправданости захтева.

На основу обраде и процене оправданости захтева од стране Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица , председник општине доноси Закључак којим се одобрава исплата ванредне новчане помоћи, имајући у виду расположива средства у буџету, а на основу тога Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица доноси Решење.

Процена оправданости од стране Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица се не врши када је предмет захтева отклањање оштећења на стамбеним и другим објектима који су проузроковани елементарним непогодама, већ то чини Комисија за процену штете коју формира председник Општине Петровац на Млави.

Ванредна новчана помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по просечне нето зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева. Изузетно, председник може одобрити и већи износ.

Право на ванредну новчану помоћ може се остварири једном у току године.