Ванредна новчана помоћ

Ванредна новчана помоћ 2017-06-26T10:36:07+01:00
 • Захтев за остваривање права на ванредну/увећану новчану помоћ подноси се  председнику Општине Петровац на Млави,преко писарнице општинске управе и исти се  преко надлежне службе општинске управе прослеђује Центру за социјални рад на обраду, ради процене оправданости захтева.

  Центар за социјални рад ради процене оправданости захтева може да тражи да подносилац захтева достави следећу документацију:

  – фотокопија личне карте подносиоца;

  – извод из матичне књиге рођених за децу;

  – пријава пребивалишта за децу;

  – докази који се односе на разлоге подношења захтева;

  – уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице;

  – доказ о имовном стању;

  – потврда о приходима породице- за последња три месеца која претходе месецу у коме захтев поднет( плата, пензија….);

  – налаз и мишљење комисије ПИО о неспособности за рад;

  – фотокопија картице текућег рачуна на који треба исплатити износ по решењу.

  Које од доказа из члана 5.став 2. алинеја 1-9 подносилац захтева прикупља и  доставља уз захтев за признавања права цениће тим стручњака  Центра за социјални рад  у зависности од природе сваког појединачног случаја.

  Уколико подносилац захтева не приложи све тражене доказе, дужан је да по захтеву Центра за социјални рад у року од 8 (осам ) дана приложи све тражене доказе.

  Уколико подносилац захтева не поступи у складу са тачком 4. овог члана, односно уколико и после протека рока од 8 (осам) дана од дана када је упознат да је поднети захтев непотпун и да је неопходно доставити и друге тражене доказе, исте не достави, захтев се сматра повученим.

  На основу обраде и процене оправданости захтева од стране Центра за социјални рад Петровац на Млави, председник општине доноси Закључак којим се одобрава исплата ванредне/увећане новчане помоћи, имајући у виду расположива средства у буџету, а на основу кога Центар за социјални рад доноси Решење.