Право на пружање помоћи у решавању стамбених потреба имају корисници  права на материјално обезбеђење, породице и друга лица у стању социјалне потребе.

У складу са могућностима, Центра за социјални рад, у сарадњи са општином, другим органима, установама, предузећима и донаторима, може обезбедити и дати на коришћење корисницима стамбени простор за задовољавање њихових стамбених потреба.

Међусобни односи, права, обавезе и начин коришћења стамбеног простора из претходног става Центра за социјални рад ће са корисником овог права регулисати уговором.

Социјално становање у заштићеним условима је облик социјалне заштите који се организује у објектима на подручју општине ради трајног смештаја социјално угрожених категорија становништва, и то:

  • избеглица смештених у колективним центрима или приватном смештају,
  • интерно расељених лица,
  • локалног становништва у стању социјалне потребе.

Ближе услове и начин остваривања овог права утврђује се посебним правилником који доноси Центар за социјални рад, а одобрава га надлежни орган локалне самоуправе.