Обједињена процедура

Допринос за уређење грађевинског земљишта

Обрасци

Таксе


Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 726 К.О. Петровац у Петровцу на Млави број ROP-PML-10081-LOC-1/2019


Решење о издатој грађевинској дозволи “ЕВРОПА КОМЕРЦ” доо број: 351-456/19-03/2 – ROP-PML-28746-CPIH-2/2019