Грађевинске дозволе

///Грађевинске дозволе
Грађевинске дозволе 2019-05-30T08:18:59+02:00

Обједињена процедура

Допринос за уређење грађевинског земљишта

Обрасци

Таксе


Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 726 К.О. Петровац у Петровцу на Млави број ROP-PML-10081-LOC-1/2019