Алек

/Админстратор

About Админстратор

Овај аутор још није попунио никакве детаље.
So far Админстратор has created 433 blog entries.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 25 04. 2018. године Број: 350-308/18-01   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС [...]

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави 2018-04-25T13:36:42+00:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Годишљи програм (табеларно)  Сагласност министарства

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2018. годину 2018-04-23T16:38:46+00:00

Подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2018. годину

 Програм 2018  Сагласност министарства

Подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2018. годину 2018-04-23T08:35:48+00:00

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА Редни број Име и презиме Радно место 1. Љубиша Пауновић Послови у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и руралног развоја 2. Виолета Јанковић Послови из области борачко инвалидске заштите, школског и предшколског образовања 3. Горан Брауновић [...]

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА 2018-04-20T08:22:46+00:00

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА Редни број Име и презиме Радно место 1. Јелена Миливојевић Заменик начелника Општинске управе 2. Бојан Модрлановић Руководилац одељења за имовинско правне послове, привреду и друштвене делатности 3. Милан Поповић Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој 4. Јадранка [...]

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА 2018-04-20T08:20:58+00:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфрастуктуре у 2018. години

 Јавни позив  Захтев за пријаву  Изјава

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфрастуктуре у 2018. години 2018-04-24T11:59:32+00:00

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2018. години

 Јавни позив  Захтев за пријаву на јавни позив  Изјава

Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2018. години 2018-04-23T08:08:08+00:00

Обавештење о донетом решењу за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ,, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“

Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска 2. За пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ,, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“  - ПОУ76  ПOO76 на закупљеном простору у комплексу предузећа,, Еуро млин“, Српских владара бр. 1, Каменово, Петровац на Млави, КП: 5188 КО Каменово Комплетан документ можете погледати ОВДЕ

Обавештење о донетом решењу за пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ,, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ 2018-04-11T20:51:06+00:00

Услуге надзорног органа за улицу 8. Марта ЈН број 35/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

Услуге надзорног органа за улицу 8. Марта ЈН број 35/2018 Општинска управа 2018-04-25T07:47:34+00:00