• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

 

У складу са чланом 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 88. ст. 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава се:

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ И ВОЈИСЛАВА СТОКИЋА У НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави (у даљем тексту УП), обавиће се сваког радног дана у периоду од 31. маја 2022. године до 07. јуна 2022. године, у канцеларији број 7 и 14 зграде Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10:30 до 13:30 часова.

Обрађивач УП-а је ЈП “урбанизам” – Крагујевац, а захтев за потврђивање УП-а је поднела “Вујчић градња” ПР радња за изградњу и продају станова Велики Поповац.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у УП, ставити примедбе и дати сугестије на исти. Примедбе се предају искључиво у писаној форми преко писарнице Општинске управе Петровац на Млави (канцеларија број 5.) до окончања јавне презентације, односно закључно са 07. јуном 2022. године до 15:00 часова, насловљено на Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. Неуредне и неблаговремене примедбе се неће разматрати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у УП биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 10:30 до 13:30 часова. Овлашћена лица за давање обавештења о јавној презентацији су Дејан Траиловић (канцеларија број 7 у приземљу) и Снежана Станковић Мијатовић (канцеларија број 14 на спрату). Телефон за контакт је 012/332-722 локал 251.

Предметни УП биће доступан на увид заинтересованој јавности и у дигиталној форми на званичној интернет страници Општине Петровац на Млави (линк: https://www.petrovacnamlavi.rs/obavestenja/oglasi/). Материјал ће бити објављен на дан почетка јавне презентације, дана 31. маја 2022. године.