Алек

/Админстратор

About Админстратор

Овај аутор још није попунио никакве детаље.
So far Админстратор has created 551 blog entries.

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Божевац II“

Број: 501- 53/18-02 Датум: 25.12. 2018. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће [...]

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Божевац II“ 2018-12-29T22:16:33+00:00

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Ждрело II фаза“

Број: 501- 52/18-02 Датум: 25.12. 2018. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће [...]

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Дистрибутивна гасоводна мрежа „Ждрело II фаза“ 2018-12-29T22:14:17+00:00

Потписивање уговора са студентима који су остварили право на стипендије општине Петровац на Млави за школску 2018/2019 годину

Обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину по конкурсу бр. 67-76/18-02 од 29.10.2018. године да ће се потписивање уговора обавити у ПЕТАК, 04.01.2019. ГОДИНЕ У 10,00 ЧАСОВА у Великој сали општине Петровац на Млави. Исто тако обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину да отворе текуће [...]

Потписивање уговора са студентима који су остварили право на стипендије општине Петровац на Млави за школску 2018/2019 годину 2018-12-27T10:29:22+00:00

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

Комплетан документ у  .pdf форми можете погледати или преузети ОВДЕ

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави 2018-12-26T08:33:36+00:00

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину

Поштовани грађани општине Петровац на Млави, имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Петровац на Млави. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин пружимo свe рaспoлoживe [...]

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину 2018-12-24T13:54:26+00:00

Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Асфалтна баzа“ у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави

Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 21.12. 2018. Рани јавни увид у План детаљне регулације „Асфалтна база“ Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, [...]

Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Асфалтна баzа“ у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави 2018-12-24T13:20:52+00:00

Израда Пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем ЈН број 62/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Питања и одговори 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

Израда Пројектно-техничке документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем ЈН број 62/2018 Општинска управа 2019-01-11T08:37:39+00:00

Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави ЈН број 61/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

Израда пројектне документације за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније Свина у Петровцу на Млави ЈН број 61/2018 Општинска управа 2019-01-16T08:21:03+00:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп ѕемљишта у КО Каменово за држање привременог објекта на јавној површини

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп ѕемљишта у КО Каменово за држање привременог објекта на јавној површини 2018-12-20T10:56:32+00:00