• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ И ВОЈИСЛАВА СТОКИЋА У НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

Обавештава се јавност да, у складу са огласом који је објављен 24.05.2022. године, данас (31.05.2022. године) почиње јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави (у даљем тексту УП). Јавна презентација ће трајати до 07.05.2022. године, а обављаће се у канцеларији број 7 и 14 зграде Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10:30 до 13:30 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у УП, ставити примедбе и дати сугестије на исти. Примедбе се предају искључиво у писаној форми преко писарнице Општинске управе Петровац на Млави (канцеларија број 5.) до окончања јавне презентације, односно закључно са 07. јуном 2022. године до 15:00 часова, насловљено на Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. Неуредне и неблаговремене примедбе се неће разматрати.

Материјал везан за јавну презентацију предметног УП-а је у прилогу овог обавештења.


1 – Оглас о јавној презентацији

2 – Урбанистички пројекат са документационом основом

3 – Образац за примедне и сугестије