• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 55-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава се:

ДРУГИ ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОРЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕРЕКА МЛАВАУ ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

            ДРУГИ ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације Туристичко – рекреативна зона „Река Млава“ у Петровцу на Млави (у даљем тексту Нацрт Плана) се може остварити сваког радног дана у периоду од 6. децембра 2021. године до 06. јануара 2022. године, у канцеларији број 7, 14, 30 и у малој сали Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10:00 до 13:00 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у изложени Нацрт Плана, ставити примедбе и дати сугестије на исти. Примедбе се предају искључиво у писаној форми преко писарнице Општинске управе Петровац на Млави (канцеларија број 5.) до окончања јавног увида, односно закључно са 06.01.2022. године до 15:00 часова, насловљено на Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. Неуредне и неблаговремене примедбе се неће разматрати.

            ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Петровац на Млави на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавног увида одржаће се у понедељак 17.01.2022. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави са почетком у 11:00 часова. На јавној седници подносиоци примедби на Нацрт Плана могу своје примедбе образложити пред Комисијом за планове и обрађивачем плана.


Документација

Образац за примедбе и сугестије