Дана 25.01.2022. године у недељном листу „РЕЧ НАРОДА“ објављен је Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години.

Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у недељном листу „РЕЧ НАРОДА“.


На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (Службени гласник Републике Србије, бр. 83/14, 58/15 и 12/16), члана 4. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник Републике Србије, бр. 16/16 и 8/17), члана 69. Статута Oпштине Петровац на Млави (Службени гласник општине Петровац на Млави, бр. 2/19), Одлуке о буџету Општине Петровац на Млави за 2022. годину (Службени гласник општине Петровац на Млави, бр. 14/21) и Oдлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години, бр. 06- 7/2022-01 од 24.01.2022. године,
Општинско веће општине Петровац на Млави, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2022. ГОДИНИ

I Предмет конкурса

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Петровац на Млави који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Петровац на Млави за 2022. годину у укупном износу од 9.000.000,00 динара (словима: девет милиона динара), предвиђених Одлуком о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину (Службени гласник општине Петровац на Млави, бр. 14/21) програм 13 – развој културе и информисања (1201) ПА 0004 – 9.000.000,00 динара.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.
Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Петровац на Млави о збивањима у области људских права, развоја демократије, унапређивања правне и социјалне државе, заштите деце и младих, образовања, културе, уметничког стваралаштва, развоја науке, развоја спорта и физичке културе, туризма, привреде, заштите животне средине, здравља људи, информисања
особа са инвалидитетом и других мањинских група.
Најмањи износ средстава који се може одoбрити за суфинансирање по једном пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одoбрити за суфинансирање по једном пројекту је 2.500.000,00 динара.

II Циљ конкурса

Циљ конкурса је подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија ради задовољавања потреба грађана на територији општине Петровац на Млави за информацијама и садржајима из свих области живота.

III Право учешћа на конкурсу

На конкурсу може учествовати:

 • издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
 • правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта.
Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса.

IV Критеријуми за оцену пројеката

Пројекти пријављени на конкурс биће оцењени према мери у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мери у којој учесник на конкурсу пружи веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Додатни критеријуми за оцењивање пројеката су:

 • значај пројекта за остваривање информисања грађана на територији Општине Петровац на Млави,
 • допринос развоју медијског плурализма и разноликости медијских садржаја на територији Општине Петровац на Млави,
 • оригиналност и значај пројекта за унапређивање информисања на територији Општине Петровац на Млави (креативност и одрживост пројекта),
 • реалност буџета,
 • доступност већем броју корисника.

V Рокови

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у недељном листу Реч народа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VI Документација коју прилаже подносилац пројекта

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњену пријаву за учешће на конкурсу на обрасцу који је прописало Министарство културе и информисања Републике Србије (образац 1-Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања).
Пријавни обрасци су доступни на интернет страници Општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs. (одељак – конкурси)
Подносилац пројекта је обавезан да приложи следећу докуменатацију:

 • фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за
  привредне регистре;
 • фотокопију решења о упису у Регистар медија;
 • фотокопија решења Регулаторног тела о издавању дозвола за емитовање
  програма;
 • доказ да ће суфинансирани медијски садржаj бити реализован путем медија;
 • доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса, није блокиран;
 • детаљан опис пројекта на прописаном обрасцу (образац 1-Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања);
 • детаљно разрађен буџет пројекта на прописаном обрасцу (образац 1-Табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања).
  Образац 1-Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и образац 1-Табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања поднос се у 4 примерка, а остала обавезна документација у 1 примерку путем поште или лично преко писарнице Општинске управе Општине Петровац на Млави на адресу: Служба за скупштинске послове Општине Петровац на Млави, канцеларија број 26, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, са назнаком за Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања.

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива у недељном листу Реч народа. Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија) на обрасцу 1-Пријава за пројектно суфинансирање из области Јавног информисања у четири примерка, а остала обавезна документација у једном примерку, у штампаном облику и на ЦД-у, и то предајом преко Писарнице Општинске управе Општине Петровац на Млави или поштом-на адресу:
Општина Петровац на Млави, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања , у затвореној коверти, насловљено са Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Петровац на Млави ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години и са назнаком НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурс је објављен на званичној ВЕБ презентацији на интернет адреси www.petrovacnamlavi.rs и у недељном листу Реч народа.

VII Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији да доставе предлог кандидата за чланове комисије.

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (Службени гласник РС, број 83/14, 58/15 и 12/16) и члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС, број 16/16 и 8/17), Општинско веће Општине Петровац на Млави упућује позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије за реализацију конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су ре