Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+02:00

Обавештење о донетом Решењу за пројекат реконструкције каптаже (водозахвата) „Решковица“

Бр.501-16/2019-02 15.04.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ   На основу чл. 10. [...]

15. априла 2019.|

Обавештење да је носилац пројекта Месна заједница Ждрело, општина Петровац на Млави поднела Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта

Бр.501-16/2019-02 03.04.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени [...]

3. априла 2019.|

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр 726 КО Петровац у улици Српских владара у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 350-193/19-03/2 Датум: 26.03.2019.   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 [...]

26. марта 2019.|

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу, доградњу и реконструкцију ТС 110/35 kV Петровац, прикључка на државни пут IIa реда бр. 161 и приступне саобраћајнице, насеље Каменово, општина Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 350-169/18-01 Датум: 22.03.2019.   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 [...]

25. марта 2019.|

Расправа поводом грађанске иницијативе за доношење одлуке о изради студије кумулативног утицаја изградње мини хидроелектрана на току реке Млаве

На основу члана 67. Статута општине Петровац на Млави дана 25.03.2019. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 12 до 14 часова биће одржана расправа поводом грађанске иницијативе за доношење [...]

21. марта 2019.|

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивача

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: службено Датум: 05.03.2019. год. Петровац на Млави   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА Обавештавамо сва [...]

5. марта 2019.|