Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољопривредно земљиште Листа јавних надметања    

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2022-09-13T08:15:56+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Шетоње

На основу чланова 21, 22, 23, 24 и 27 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац наМлави", бр. 4/22), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Шетоње2022-07-14T10:50:03+02:00

Оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Општинско веће расписује оглас : Одлука [...]

Оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2022-06-22T13:53:41+02:00

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој -   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ И ВОЈИСЛАВА СТОКИЋА У НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ   Обавештава се јавност да, у складу са огласом који је објављен 24.05.2022. године, данас (31.05.2022. године) [...]

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави2022-05-31T08:22:05+02:00

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој -   У складу са чланом 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон, 9/2020 и 52/2021) [...]

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта између улица Првомајске и Војислава Стокића у насељу Петровац на Млави2022-05-24T10:27:05+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп магацинског простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Рановац

На основу члана 21, 22, 23, 24 и 27 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 4/22), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп магацинског простора који се налази у склопу Дома културе у [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп магацинског простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Рановац2022-04-28T10:58:00+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Трновче

На основу члана 21, 22, 23, 24 и 27 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац наМлави", бр. 4/22), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Трновче2022-04-28T10:59:07+02:00

Јавни конкурс за именовање директора КЈП “ИЗВОР” Петровац на Млави

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора КЈП "ИЗВОР" НАПОМЕНА: Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Комуналног јавног предузећа "Извор"  Петровац на Млави објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'', број 36 дана 18.03.2022. године. Одлука 020-271-2020-02 Ранг листа Решење о престанку мандата вд директора КЈП Извор Решење о именовању директора КЈП Извор  

Јавни конкурс за именовање директора КЈП “ИЗВОР” Петровац на Млави2022-06-09T13:24:18+02:00

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020,133/2020 и 63/2021) и члана 1 [...]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2022-01-25T08:08:50+01:00

Oглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома [...]

Oглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница2021-12-16T11:43:30+01:00