Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне “Река Млава”

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон и 9/2020) и чл. 55-65. Правилника [...]

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне “Река Млава”2021-05-31T11:04:34+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп земљиштау КО Петровац за држање привремених објеката на јавној површини

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп земљиштау КО Петровац за држање привремених објеката на јавној површини2021-04-29T13:17:31+02:00

Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - На основу дописа, број 350-01-01063/2019-11 од 29.03.2021. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за просторно планирање и урбанизам, Београд, а у складу са чланом 57. и 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког [...]

Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године2021-04-02T11:47:53+02:00

Други јавни увид у Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон и 9/2020) и чл. 55-65. Правилника [...]

Други јавни увид у Нацрт прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Петровац на Млави2021-03-31T07:49:27+02:00

Јавне консултације – “Санација и конзервација фасаде зграде општине Петровац на Млави”

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе. У склопу реализације пројекта, а у складу [...]

Јавне консултације – “Санација и конзервација фасаде зграде општине Петровац на Млави”2021-03-12T11:06:08+01:00

Оглас за прикупљање понуда за давањеу закуп магацинског простора који се налази у склопу дома културе у насељу Рановац

Oглас Рановац - магацински простор пдф.

Оглас за прикупљање понуда за давањеу закуп магацинског простора који се налази у склопу дома културе у насељу Рановац2021-02-02T08:31:46+01:00

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области комуналних делатности

Основни услови конкурса: тип организације – удружења у области комуналних делатности; формални услови - Удружења морају бити регистрована у складу са чл. 26, 27, 28 и 29. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011и 44/2018.); циљеви програма/пројекта морају се према статутарним одредбама остваривати у области у којој се програм реализује; удружење не сме [...]

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области комуналних делатности2021-03-24T11:00:51+01:00

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области пољопривреде и руралног развоја

Основни услови конкурса: тип организације – област пољопривреде и руралног развоја; формални услови – Удружења морају бити регистрована у складу са чл. 26, 27, 28 и 29. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011и 44/2018.); циљеви програма/пројекта морају се према статутарним одредбама остваривати у области у којој се програм реализује; удружење није у [...]

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области пољопривреде и руралног развоја2021-03-12T10:53:40+01:00

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области развоја спорта и омладине

Основни услови конкурса: тип организације – удружења у области развоја омладине и спорта; формални услови – Удружења морају бити регистрована у складу са чл. 26, 27, 28 и 29. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011и 44/2018.); циљеви програма/пројекта морају се према статутарним одредбама остваривати у области у којој се програм реализује; удружење [...]

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области развоја спорта и омладине2021-03-24T11:06:26+01:00