На основу Закона о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања “Сл. гласник РС”, број 62 од 29. априла 2020., на основу члана 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања “Службени гласник РС”, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020.,60 од 24.априла На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-48/20-02 од 01.05.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

ЗАКЉУЧАК
О ОТПОЧИЊАЊУ СА РАДОМ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Сви угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови и остали објекти у којима се обавља угоститељска делатност) на територији општине Петровац на Млави, почев од 04.05.2020. године, настављају са радом и самостално утврђују радно време својих објеката у временском интервалу од 07 до 17 часова, за време трајања ванредног стања, што су дужни и да истакну на главном улази или другом видном месту

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из става. 1.  овог Закључка дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица  и да примењују прописане односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну хигијену.

Правна лица и предузетници из тачке 1. овог закључка дужна су да путем средстава јавног информисања као и редовним увидом у службена гласила прате мере надлежних органа Републике Србије те у сагласју са истим уводе нове, односно прилагођавају и мењају постојеће мере заштите у циљу реализације активности из овог закључка.

Надзор над извршењем овог закључка, обављаће комунална инспекција општине Петровац на Млави.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а примењује се од 04.05.2020. и  биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

 

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Zakljucak