• Бр.501-28/2019-03/2
  • 25.07.2019. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, планирање и развој

 

На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Петровац на Млави-Општинска управа поднела Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави-Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада.

Увид у податке и докуметацију из захтева може се извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Одељење за урбанизам, планирање и развој, канцеларија број 30, сваког радног дана у временском периоду од 11 до 13 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметог пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обевестити јавност.

 

Обрађивач:                               Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                 Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                  дипл.инж.арх.