• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-37/19-03/2
  • Датум: 08.11.2019.              
М.Б. 07198264; Шиф. Дел. 75110; Жиро рачун: 840-90640-02; ПИБ: 102538275; Српских  владара 165 12300 Петровац на Млави; Тel.(+381)12331280; Факс(+381)12331283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

На основу чл.20 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ад 11000 Београд, Таковска 2,  поднела Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Реконструкције РБС „ПОУ59/ПОЛ59 Петовац на Млави 3“ ул. Бате Булића бр. 8, Петровац на Млави, КП 330, КО Петровац на Млави.

Сагласно члану 20. ст.1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009), овај орган обезбедиће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана у временском периоду од 12.11.2019. године до 02.12.2019. године у периоду од 11 до 13 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у Великој сали СО Петровац на Млави, у улици Српских владара 165 у Петровцу на Млави, дана 03.12.2019.године, у времену од 12 до 13 часова.

У јавној презентацији и јавној раправи о предметној студији на животну средину, сагласно члану 20. ст.4 Закона о  процени утицаја учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику Општинској управи Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, Канцеларија број 30, на адресу ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

Комплетну студију можете погледати или преузети СТУДИЈА ТЕЛЕКОМ или НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ СТУДИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ