• Бр.501-35/2019-03/2
  • 24.10.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, планирање и развој

 

На основу чл.20 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Петровац на Млави-Општинска управа поднела Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави-Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада за општину Петрвац на Млави.

Сагласно члану 20. ст.1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009), овај орган обезбедиће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана у временском периоду од 29.10.2019. године до 18.11.2019. године у периоду од 11 до 13 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у Великој сали СО Петровац на Млави, у улици Српских владара 165 у Петровцу на Млави, дана 19.11.2019.године, у времену од 12 до 13 часова.

У јавној презентацији и јавној раправи о предметној студији на животну средину, сагласно члану 20. ст.4 Закона о  процени утицаја учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику Општинској управи Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, Канцеларија број 30.

Комплетну студију можете погледати или преузети ОВДЕ

 

Обрађивач:                           Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                 Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                  дипл.инж.арх.