У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16). Ступањем на снагу Закона 31. децембра 2016. године створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. Управо због увођења ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по претходном законском решењу, већ у пуном правном промету. У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама (а многе општине овакву евиденцију нису ни имале). Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ НА Е-АДРЕСУ registar.stambenihzajednica@mgsi.gov.rs

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИШЋЕЊУ АПЛИКАЦИЈЕ РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ НА Е-АДРЕСУ jedinstvenaevidencija@rgz.gov.rs

Комплетан документ можете прегледати ОВДЕ