СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

Редни број Име и презиме Радно место
1. Љубиша Пауновић Послови у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и руралног развоја
2. Виолета Јанковић Послови из области борачко инвалидске заштите, школског и предшколског образовања
3. Горан Брауновић Послови издавања дозвола и озакоњења објеката
4. Јасмина Милосављевић Послови обједињене процедуре
5. Саша Миливојевић Послови извршења решења у области урбанизма
6. Дејан Траиловић Послови техничког регулисања и безбедности саобраћаја
7. Анита Миладиновић Послови финансијског планирања
8. Марина Бачкић Службеник за јавне набавке и послове процене утицаја пројеката на животну средину
9. Братинка Траиловић Послови утврђивања локалних јавних прихода
10. Јелена Николић Порески инспектор теренске контроле и наплате локалних јавних прихода
11. Владан Влајић Порески инспектор теренске контроле
12. Драгица Војиновић – Михајловић Послови радних односа запослених
13. Горан Лазић Матичар
14. Слађана Малукић Заменик матичара
15. Милорад Здравковић Заменик матичара
16. Зоран Николић Заменик матичара
17. Нешица Јевремовић Заменик матичара
18. Милан Којић Послови бирачког списка
19. Дејан Мишковић Нормативно правни послови за органе општине
20. Саша Новаковић Послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода
21. Драган Благојевић Послови збрињавања избеглих и расељених лица
22. Александар Петровић Шеф кабинета председника општине
23. Ана Јовић Послови из области грађевинског земљишта и пословног простора
24. Јовица Симић Послови техничког регулисања и безбедности саобраћаја