• Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Датум: 21.12. 2018.

Рани јавни увид у План детаљне регулације „Асфалтна база“

Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018) и чл. 36.- 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“,број 64/2015):

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације „Асфалтна база“ у насељу Ждрело, Општина Петровац на Млави

Одлука о изради Плана детаљне регулације „Асфалтна база“ у насељу Ждрело, Општина Петровац на Млави, објављена је у Службеном гласнику општине Петровац на Млави бр. 9/2018 од 29.10.2018. године.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 25.12.2018. до 08.01.2019. године у  Канцеларији бр. 30 у Општинској управи општине Петровац на Млави, сваког радног дана од 09 до 13 часова и на интернет страници општине Петровац на Млави www.petrovacnamlavi.rs. Одељење за урбанизам, планирање и развој Општинске управе Петровац на Млави, као носилац израде Плана детаљне регулације „Асфалтна база“ у насељу Ждрело, Општина Петровац на Млави организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима, сврхом израде плана и могућим решењима за развој и заштиту подручја у обухвату плана.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења је Сузана Милошевић.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи, Одељењу за урбанизам, планирање и развој у току трајања раног  јавног увида, закључно са 08.01.2019. године.

Комплетну документацију можете преузети ОВДЕ