Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку .
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јвној набавци.
1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет Јавне набавке је превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине
Петровац на Млави за школску 2015/2016 годину.
Шифра из општег речника јавне набавке: 60100000- услуге друмског превоза


 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Преузми документ (PDF)

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузми документ (PDF)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми документ (PDF)


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

Питање

Потенцијални понуђач
Замолићу Вас да ми дате ближе информације везано за Јавну набавку: Услуга –
превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине Петровац на
Млави школе у току 2015/2016. годину:
1. Колико је возила потребно да се обавља превоз ученика?
2. Колико ученика се превози?
Одговор

Наручилац
За јавну набавку бр 15/2015 – Превоз ученика и наставника
Основних школа на територији општине Петровац на Млави
за школску 2015 и 2016 годину.
1. Да располаже са најамање 15 аутобуса са по 25 седишта по аутобусу – у
конкурсној документацији на страни 8 налазе се тачне информацје везано за ово
питање.
2. Обзиром да ће се тачан број путника односно ученика и наставника који ће
користити превоз знати тек након уписа у школску 2015/2016 годину, цену превоза
исказати за 1 (једног) путника по једном школском дану за одговарајућу зону без
ПДВ-а и са ПДВ-ом и у укупном износу за све зоне за један школски дан по једном
путнику – у конкурсној документацији на страни 7 налазе се тачне информацје
везано за ово питање.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ