На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница бр. 06-237/2021-01 од 10. 12. 2021. године, Комисија за спровођење поступка давања и закуп непокретности и локација за постављање привремених објекта на територији општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Комисија), расписује: Oглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у  склопу Дома културе у насељу Мелница     

Оглас Мелница